فهرست کتاب ” آیه اولو الامر “

صفحۀ
 مقدمه  17
 فصل اوّل
 تاریخی از تفسیر آیۀ اولو الامر  27
 فصل دوم
 معرفیِ آیۀ اولو الامر  53
 فصل سوم
 کلمه‌ها و ترکیبهای آیه  67
 «1»  یا أیُّها الّذینَ  70
 «2»  آمَنوا  71
 «3»  أطیعوا  73
 «4»  الله  88
 «5»  وَ…  91
 «6»  الرّسول  94
 «7»  أولِی الْأمر  96
 «1»  نمی‌توان از سابقۀ تعبیر «أولی الامر» برای فهم مفهوم آن کمک گرفت 98
 «2»  «أولی» و «أولو» همانند جمع مذکر سالم، و «أولات» همانند جمع مؤنث سالم، اعراب می‌شود  100
 «3»  بعضی از فرهنگ نویسان به خدعهای لُغَوی دست زده‌اند تا وانمود کنند برای واژه‌های «أولی»، «أولو» و «أولات»، مفردی از جنس خودشان وجود ندارد  105
 «4»  مفـرد واژه‌های «أولی» و «أولـو» و «أولات»، «أول» است نه «أُل»  109
 «5»  واوِ میانیِ واژه‌های «أولی» و «أولـو» و «أولات» چـه واوی است؟  112
 «6»  چرا «أولی» و «أولو» و «أولات»، با واو نوشته می‌شود و بدونِ واو، خوانده می‌شود؟  116
 «7»  برای فهم مفهوم واژه‌های «أولی» و «أولو» و «أولات»، فرهنگهای لغت کارآیی ندارد  117
 «8»  چرا فرهنگ نگاران به این راه رفته‌اند؟  120
 «9»  برای «أولی» و «أولو» و «أولات»، مفرد از جنس خودشان وجود دارد  122
 «10»  کتاب خدا به‌ترین هادی برای فهم واژه‌های «أولی» و «أولو» و «أولات» است  123
 «11»  بر خلافِ «ذَوو»، در مفهوم واژۀ «أولو» اندیشه و اختیار، نقش اصلی را دارد  126
 «12»  «الف ولامِ الامر» چه «الف و لامی» است  129
 «13»  «امر» در واژۀ «أولی الامر» به چه مفهومی‌ است؟  137
 «14»  تعبیر «اولو الامر» که مرکب از «اولو» + «ال» + «امر» است، به چه مفهومی‌ است؟  140
 «8»  مِنکم  146
 «9»  فَإن  147
 «10»  تَنازَعْتُم  151
 «11»  فی شَیءٍ  156
 «12»  فَرُدّوهُ إلی  156
 «13»  خیر  157
 «14»  أحسَنُ تأویلًا  159
 فصل چهارم
 عجز اصحاب لغت از تعریف «اولو الامر»  163
 «1»  تعریف واژۀ «أولو» نزد خود اصحاب لغت نیز کارآیی ندارد  166
 «2»  هیچ یک از اصحاب لغت، «أولو الألامر» را تعریف نکرده است  177
 «3»  اصحاب لغت، فقط مصداقهای پیشنهادیشان را تکرار کرده‌اند  181
 «4»  با تکرار، نمی‌توان «مصداقِ پیشنهـادی» را به جـای «تعریف» قرار داد  185
 فصل پنجم
 اطاعت از خدا و رسول او؟ص؟  187
 «1»  معادلی برای تعبیر أطیعوا الله وجود ندارد 92 1
 «2»  معادلات پیچیده‌ای برای تعبیر أطیعوا الرّسولَ طراحی کرده‌اند  196
 فصل ششم
 تنها راهِ قطعیِ اطاعت از خدا، اطاعت از رسول خداست  205
 «1»  اطاعت از رسول خدا؟ص؟ اطاعت از خداست  208
 «2»  تبعیت از قرآن همیشه و برای همه، مرضیِّ خدا نیست  217
 «3»  در قرآن فرمان «اطیعوا الله» به تنهایی وجود ندارد  218
 «4»  چرا دو فرمان برای اطاعت؟  226
 فصل هفتم
 راهِ قطعیِ اطاعت از رسول خدا، اطاعت از اولو الامر است  229
 فصل هشتم
 اولو الامر، انتصاب یا انتخاب؟  237
 «1»  جعل الهی  241
 «2»  نبوت، رسالت، امامت، خلافت و جعل الهی  246
 «3»  شرکت در رسالت، وزارتِ رسالت و جعل الهی  249
 «4»  اولو الامری و جعل الهی  251
 «5»  جعل الهی و اعتبارات بشری  271
 «6»  ادّعای اولو الامری  272
 فصل نهم
 نزاع یا تنازع؟ 9 27
 «1»  تبدیل تنازع به نزاع و تغییر ضمایر  284
 فصل دهم
 واگذاری به خدا و رسول او؟ص؟ 91 2
 «الف»  واگذاری به رسول خدا؟ص؟ واگذاردن به خداست  310
 «1»  بررسی آیاتی که مردم را در موارد اختلاف، به «الله» ارجاع می‌دهد  312
 «2»  بررسی آیاتی که مؤمنان را در موارد اختلاف، فقط به «رسول خدا؟ص؟ « ارجاع می‌دهد  317
 «3»  بررسی آیاتی که بعضی از مردم را در موارد اختلاف، به «کتاب الله» ارجاع می‌دهد  319
 «4»  بررسی آیاتی که بعضی از مردم را در موارد اختلاف، به «ما أنْزَلَ اللهُ» و به «رسول خدا؟ص؟ « ارجاع می‌دهد  321
 «5»  بررسی آیاتی که مؤمنان را در موارد اختلاف، به «خدا» و «رسول خدا؟ص؟ « ارجاع می‌دهد  323
 «6»  بررسی آیه‌ای که مؤمنان را به سبب عدم ارجاعشان به «رسول خدا؟ص؟ « و «اولو الامر» ملامت می‌کند  326
 «ب»  واگذاردن به «اولو الامر»  332
 فصل یازدهم
 تحریف «آیۀ اولو الامر» برای اثبات حجّـیّتِ «اجماع» و «قیاس» 9 33
 «1»  حجّیّتِ اجماع
 «الف»  توصیف اجماع  342
 «ب»  کتاب خدا و حجّیّتِ اجماع  350
 «ج»  کتـاب خدا، ادعـای حجّـیّتِ اجماع، برهان عامه و منطق ریاضی  371
 «د»  تحریف کامل آیۀ اولو الامر برای اثبات «حجّیتِ اجماع»  381
 «2»  ججّیّتِ قیاس
 «الف»  توصیف قیاس  395
 «ب»  کتاب خدا و حجّـیّتِ قیاس  397
 «ج»  کتاب خدا و قیاس و حجّـیتِ استحسان  408
 فصل دوازدهم
 تحلیلی از آیۀ اولو الامر  411
 «1»  بخش اول: <یَا أَیُّهَا اݗلَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اݗللهَ وَأَطِیعُوا اݗلرَّسُولَ وَأُولِی اݗلْأَمْرِ مِنْكُمْ>  415
 «الف»  اطاعت مطلق از خدا، رسول خدا؟ص؟ و اولو الامر  415
 «ب»  حق امر و نهی  425
 «ج»  گزینش اولو الامر  428
 «د»  راه امتثال فرمان اطاعت  430
 «ه»  تحریف این بخش از آیه  437
«2»  بخش دوم: <فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اݗللهِ وَاݗلرَّسُولِ>  441
 «الف»  حکم تنازع مؤمنان  441
 «ب»  تبدیلها و تحریفها در این بخش از آیه  453
 «3»  بخش سوم: <إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاݗللهِ وَاݗلْیَومِ اݗلاْ َخِرِ>  467
 «الف»  اگر مؤمنان، مؤمنند  467
 «4»  بخش چهارم: <ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا>  471
 «الف»  تنها کارِ درست و ارجاع دادنی نیکو  471
 «5»  بخش پنجم: نتیجۀ پایانی  474
 فصل سیزدهم
 چند ویژگی از اولو الامر  485
 «1»  «اولو الامر» اختیاردارانِ اداره کنندۀ تمام امورند  488
 «2»  گزینش و نصب «اولو الامر» با خداست  489
 «3»  افراد مجموعۀ «اولو الامر» همگی معصومند 90 4
 «4»  افراد مجموعۀ «اولو الامر» همگی دارای مسؤولیت الهی هستند  506
 «5»  اختیارات و مسؤولیتهای «اولو الامر»، بی پایان است  508
 «6»  مسـؤولیت «اولـو الامر»، اختصـاصی به بعـد از رسول خدا؟ص؟ ندارد  509
 فصل چهاردهم
 اولو الامر را باید شناخت  513
 فصل پانزدهم
 اولو الامر چه کسانی هستند  527
«1»  شناختِ «اولو الامر» با استفاده از «آیۀ تطهیر»  532
 فصل شانزدهم
 چند نکته  545
 «1»  اولو الامر همیشه اولو الامرند  547
 «2»  اوامر و نواهیِ تمام اولو الامر، ثابت و یگانه است  548
 «3»  مقصود از «اولو الامر» هرگز «اهل حل و عقد» نیست  549
 «4»  اطاعت از اولو الامر به معنای اطاعت از امیران و یا اهل حل و عقد نیست  550
 «5»  علم اولو الامر، علم فراگیرِ بی جهلِ الهی است  556
 «6»  قدرت اولو الامر، قدرت فراگیر و بدون عجز الهی است  569
 «7»  فرمان اطاعت از تمام اولو الامر، فرمان اطاعت از یکایکِ آنان است  575
 «8»  آیا اختیار تمام امور به دست اولو الامر است؟  591
 «9»  شرط ایمان، تسلیم در برابر خواست و نظر اولو الامر است 9 9 5
 «10»  در میان مصادر غیر امامیه جای سنّت اولو الامر خالی است  601
 «11»  تبعیت از کدام سنّت، از سنّتِ سوخته؟  603
 فصل هفدهم
 جایگاه امیر مؤمنان؟ص؟ در آیۀ اولو الامر  615
 «1»  با هـر ملاک و هر نگـاهی، امیر مؤمنـان؟ع؟ فـردی از اولو الامر است  617
 «2»  در زمان پیامبر خدا، امیر مؤمنان دارای مسؤولیت الهی بود 9 61
 «3»  مسؤولیت امیر مؤمنان؟ع؟ پس از رسول خدا؟ص؟ ادامه دارد  620
 «4»  توبیخ مردم به سبب نافرمانی از امیر مؤمنان در زمان رسول خدا  621
 فهارس
 «1»  فهرست آیات  627
 «2»  فهرست منابع  663

برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید کتاب اینجا کلیک نمایید .