فهرست کتاب ” آیه تبلیغ و آیه اکمال “

صفحه
با یاد آن بزرگی که از دست رفت…                23
مقدّمه   27
فصل اول
مقدمهای بر تحلیل آیۀ تبلیغ و آیۀ اکمال   37
«1» آشناییݔ اجمالی با ابزارهایی که برای تحریف آیات به کار گرفته می‌شود 46
«2» استفادۀ گسترده از ابزار تحریف در «آیۀ تبلیغ» و «آیۀ اکمال» 52
«1»  آیۀ تبلیغ 52
الف: حذف و اضافه و تغییر و تبدیل در «آیۀ تبلیغ» 53
ب: زمان نزولِ «آیۀ تبلیغ» 58
ج  : دنیایی از شأن نزول برای «آیۀ تبلیغ» 64
د   : مخاطبانِ تبلیغ در «آیۀ تبلیغ» 65
«2» آیۀ اکمال 69
الف: حذف و اضافه و تغییر و تبدیل در «آیۀ اکمال» 71
ب: روز نزولِ «آیۀ اکمال» و «روز اکمال دین» 78
ج : دریغ از یک شأن نزول برای «آیۀ اکمال» 85
د : معرّفیِ مصداق به جای شأن نزول برای «آیۀ اکمال» 88
ه : کشف مقصودِ خدا از یأس کافران و  اکمال دین ، توسط علمای عامه 93
و :  اکمال دین یا تکمیل احکام؟! 96
ز : ناسازگاریِ نزول «آیۀ اکمال» در عرفه، با اکمال دین از نظر احکام 100
ح : ارتباط اکمال دین با رکنی از ارکانِ دین نه حکمی از احکامِ آن 101
ط : در نهایت‌، باید به «غدیر خم» هم اشاره کرد 104
«3» نتیجۀ تمام تلاشها 110
فصل دوم
تعیین روز نزولِ آیۀ اکمال 113
«1» روزهای زندگی پیامبر اکرم صَلی اللهُ عَلیه و آله  پس از نزولِ «آیۀ اکمال» 115
«2» روز دوشنبه روز شهادت یا رحلت خاتم پیامبران صَلی اللهُ عَلیه و آله 119
«3» تاریخ شهادت یا رحلت پیامبر خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله  در تقویم علمای عامه 121
«4»- تلاش برای سازگار کردن جمعه بودن عرفه ، با دوشنبه بودن روز رحلت 128
«5» جمعه نبودنِ روز عرفۀ سال دهم هجری 137
«6» «ایّام غدیر خم» ،‌ روز نزولِ «آیۀ اکمال» 142
«7» روز  «اکمال دین» مطابق با نوروز ایرانیان 146
فصل سوم
مروری بر آیۀ تبلیغ و آیۀ اکمال 149
فصل چهارم
کلمهها و ترکیبهای آیۀ تبلیغ 161
«1» یَا أَیُّهَا اݗلرَّسُولُ 164
«2» بَلَّغْ 167
«3» مَا 177
«4» أُنْزِلَ إلَیْكَ 179
«5» مِن ربَّكَ 208
«6» وَ… 209
«7» إِنْ 212
«8» لَمْ تَفْعَلْ 215
«9» رِسَالَتَهُ 215
«10» اݗللهُ 219
«11» یَعْصِمُكَ 220
«12» اݗلنّٰاس 222
«13» لَا یَهْدِی 230
«14» الْقَوْم 232
«15» الْکَافِرِیــنَ 236
فصل پنجم
کلمهها و ترکیبهای آیۀ اکمال 237
«1» الْیَوْمَ 240
«2» یَئِسَ 246
«3»  الّذِینَ کَفَرُوا 248
«4» مِنْ دِینِکُمْ 248
«5» فَلَا تَخْشَوْهُمْ 249
«6» اخْشَوْنِ 255
«7» أَکْمَلْتُ و أَتْمَمْتُ 258
«8» لَکُمْ 269
«9» وَ… 269
«10» عَلَیْکُمْ 272
«11» نِعْمَتِی 273
«12» رَضِیتُ لَکُمْ 280
«13» الْإِسْلَام 284
«14» دِینًا 291
فصل ششم
مروری بر عبارتِ (( مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبَّكَ )) 293
«1» نگاهی به ترکیبِ (( بَلَّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبَّكَ )) 295
«2» شناختِ «مَا أنْزِلَ» از راه شناختِ نقش قرآن در هدایت 301
«3» (( مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبَّكَ )) چیزی است و آیات قرآن چیزی دیگر 306
«4» شناختِ (( مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبَّكَ )) از راه قراین موجودِ  دیگر 310
فصل هفتم
تبلیغ کدامین رسالت با چه اهمیتی ؟ 315
«1» نگاهی به ترکیبِ (( وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ )) 317
«2» جایگاه «آیۀ تبلیغ» در قرآن ،  راه دیگری برای آشنایی با شرطِ آیه 321
«3» برابریِ  تبلیغ  یک رسالت ، با تبلیغ تمام رسالت 323
«4» دلالتِ (( وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ… )) بر چیز دیگری غیر از عدم تبلیغ 323
«5» تکلیف به انجام دو کار 329
فصل هشتم
وعدۀ حفاظت از پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله   333
«1» وعده‌های محافظت از پیامبر خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله 336
«2» اعلام محافظت از پیامبر خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله  با یک جملۀ تأکیدی 339
«3»  محافظت از پیامبر خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله  یا اعطای عصمت به او  ! 341
«4» محافظت پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  از شر  «النّٰاس» 344
«5» تلاشی برای آشنایی با نوع سوء قصد 348
«6» کافر بودنِ افرادی که قصدِ جان پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  را داشتند 353
«7» بهرۀ اعلام این مطلب 355
«8» احتمال ترور در ضمن تبلیغ 356
فصل نهم
بحثی در بارۀ هدایت کافران 359
«1» سر رشتۀ هدایت به دستِ خداست 361
«2» هدایت  مستقیم برگزیدگان و هدایت  غیر مستقیم سایر بندگان 363
«3» هدایت  بندگان از راه هدایت  به راه‌های الهی 364
«4» اطلاق هدایت  به مجموعه‌ای از اعمال 366
«5» هدایت در «آیۀ تبلیغ» 372
فصل دهم
تعبیرِ  «دینکم»، ارتباطی عظیم میان «آیۀ تبلیغ» و «آیۀ اکمال» 379
«1» نسبت دین ، به خدا و به غیر خدا 382
«2» روند تبدیل تعبیر  «دین خدا» به «دین مردم» 384
«3» چگونه بخش کامل کنندۀ دینِ مخاطبانِ «آیۀ اکمال» ، دینِ آنان شد 385
فصل یازدهم
تنها نعمتی که خدا آن را نعمت میداند 391
«1» تاریخچۀ این بحث از این کتاب 394
«2» نعمتی که در «سورۀ حمد» از آن بحث شده است 396
«3» مروری بر تعبیرِ  «صراط مستقیم» در قرآن 397
«4» معرّفیِ  «الصّراط المستقیم» از راهِ نعمت 402
«5» نگاهی به این صراط ، مروری بر این نعمت 404
«6» خدا تنها یک نعمت را نعمت می‌داند 408
«7» تلاشی برای شناختِ این یک نعمت 418
«8» پیوستی بر این بحث 429
فصل دوازدهم
«الیوم» ، روزی که  طیّبات، بر مؤمنان حلال شد 433
«1» حلال و حرام غیر اصطلاحی 439
فصل سیزدهم
از «الیوم»  به بعد ، زنان پاکدامن اهل ایمان فقط برای مؤمنان حلال بودند  445
«1» مفهومی از صدور این حکم در «الیوم» 451
«2» وجودِ  طیّباتی از جنس فرزند 467
«3» طیب ولادت از «الیوم» به بعد ،  فقط برای مخاطبانِ این آیات 471
فصل چهاردهم
کافر شدن به ایمان و تباهِی اعمال 473
«1» مروری بر تعبیرِ  (( وَمَنْ یَكْفُرْ بِاݗلْإِیمَانِ )) 483
«2» راه شناختِ این ایمان 490
«3» شناختِ «الإیمان» از راه بحث حبط و احباط اعمال 491
«4» شناخت «الإیمان» از راه بحث خسران 507
«5» پایان معرّفیِ الإیمان … 522
فصل پانزدهم
تحلیلی از آیۀ تبلیغ و شناخت موضوع موردِ فرمانِ تبلیغ در آن 525
«1» اولین گام برای تحلیل«آیۀ تبلیغ» ، شناخت فرمانِ (( مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبَّكَ )) 528
«2» سُنّت پیامبر  صَلی اللهُ عَلیه و آله ، تنها جای جستجو برای موضوعِ «آیۀ تبلیغ» 531
«3» نشانه‌های شناخت موضوع 533
الف: برابری عدم تبلیغِ موضوعِ «آیۀ تبلیغ» ، با عدم تبلیغِ  تمام رسالت 533
ب: در خطر قرار گرفتنِ جان پیامبر در ضمنِ تبلیغ و بعد از آن 537
ج: تلاش جدی کافران برای ممانعت از تبلیغ و اثر گذاریِ تبلیغ آن مطلب 544
«4» نگاهی به نشانه‌ها 548
«5» آ شنایی با  موضوع تبلیغ آیۀ تبلیغ از راه بررسی فعالیتهای کافران 550
فصل شانزدهم
تحلیلی از «آیۀ  اکمال» و شناساییِ موضوعِ تبلیغ آیۀ تبلیغ از این  راه 555
«1» (( یَئِسَ اݗلَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ دِینِكُمْ )) 559
«2» (( أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ )) 563
«3» (( أَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِی )) 571
«4» (( رَضِیتُ لَكُمُ اݗلْإِسْلَامَ دِینًا )) 579
«5» (( اݗلْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ اݗلطَّیَّبَاتُ )) 581
«6» (( اݗلْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ … اݗلْمُحْصَنَاتُ مِنَ اݗلْمُؤْمِنَاتِ … )) 583
«7» (( وَمَنْ یَكْفُرْ بِاݗلْإِیمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ… )) 585
«8» آیۀ اکمال در یک نگاه و  شناساییِ موضوعِ تبلیغ آیۀ تبلیغ از این  راه 586
فصل هفدهم
شناخت هر چه بیشترِ  واقعۀ «الیوم» از راه آیۀ میثاق غدیر 597
«1» تحلیلی از آیۀ میثاق غدیر 601
1: خطاب این آیه به مؤمنان است 601
2: خدا به مؤمنان فرمان داده است که مطالبی را «ذکر» کنند 602
3: مؤمنان باید دو چیز را «ذکر» کنند نه یک چیز را 602
4: نعمت اعطاء شده نعمت ویژه‌ای است 603
5: میثاقی که باید «ذکر» شود، میثاق خاصی است 604
6: «اعطای نعمت» و «مواثقۀ میثاق» در یک واقعه صورت گرفته است 607
7: ترتیب در نقلِ «اعطا» و «مواثقه» حکایت از ترتیب در فعل نیز دارد 608
8: «اعطا»، «مواثقه» و «اقرار» در یک رویداد همگانی صورت گرفته است 608
9: اعطای نعمت و مواثقۀ میثاق، در ارتباط با اوامر و اطاعت از آنهاست 608
10: هشدار پایان آیه، از باطن ناصاف گروهی از مخاطبان خبر می‌دهد 609
«2» پیشنهادهایی برای شناختِ میثاقِ آیه 609
«3» عدم سازگاری نظرهای علمای عامه برای میثاق، با آیه 611
«4» شناختِ واقعه‌ای که این آیه از آن حکایت می‌کند 613
فصل هجدهم
معرّفی «الإیمٰان» در «الیوم» : «مَنْ کُنْتُ مَوْلٰاهُ فَهٰذَا عَلِیٌ مَوْلٰاهُ» 617
«1» تعیین زمان و مکانِ وقوعِ واقعۀ «الیوم» 620
«2» وقوع واقعۀ «الیوم» در «غدیر خم» 623
«3» معرّفی مولی امیر مؤمنان به عنوان مولای همگان ، در «غدیر خم» 625
فصل نوزدهم
غدیر خم 635
«1» حجّة الوداع 638
«2» واقعۀ غدیر خم 639
«3» خطبۀ غدیر خم، حدیث مولی بودن و کتابهای عامه 643
«4» اشاره‌ای به ثبت موقعیتِ جغرافیاییِ غدیر خم در کتابهای عامه 649
«5» مسجد غدیر خم 652
«6» برخی از مصادر غیر امامیه برای مسجد غدیر خم 653
فصل بیستم
غدیر خُم در صحیح مُسلم و مانندهایش 657
«1» گزارش و گزارشگری 659
«2» برکه‌ای به نام خُم 663
«3» گزارشی از خُم با نام حدیثِ ثقلین 664
«4» نکته‌های نا نوشته‌ای در این گزارش 667
«5» چرا این چنین 688
فصل بیست و یکم
مولی بودنِ خدا و پیامبر خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله  و امیرمؤمنان  سَلامُ الله عَلیه   697
«1» مروری گذرا بر عملکرد علمای عامه در موردِ دو واژۀ «ولی» و «مولی» 703
«2» مفاهیم ارائه شده توسط علمای عامه برای واژۀ «مولی» 708
«3» «مولی» هرگز معادل واژۀ «ولی» نیست 717
«4» کاربردِ واژۀ «مولی» برای رسول خدا و نیز برای امیر مؤمنان 722
«5» رسول خدا و امیر مؤمنان عَلیهما السَلام  مولای حقیقیِ مؤمنان و کافران 725
«6» «اتّخاذ ولی» و «اتّخاذ مولیٰ» 726
«7» «مولی» به معنای «مولی» و «ولی»  به معنای «ولی» است 728
«8» چند شأن از شؤون «ولی بودن» و «مولی بودن» 731
الف: اخراج از ظلمات به نور، شأنی از شؤون ولی است. 734
ب: حسابرسی قیامت، شأنی از شؤونِ مولای حقیقی است. 736
ج: تدبیر و تقدیر تمام امور، شأنی از شؤونِ مولای حقیقی است 738
فصل بیست و دوم
مقابله با غدیر خم برای بازگرداندنِ جاهلیت 749
«1» تبلیغ نکردنِ موضوعِ «آیۀ تبلیغ» یعنی بازگشتِ جاهلیت 751
«2» ارتداد 754
«3» اثر طبیعیِ عدم تبلیغ 759
«4» فعالیتهای کافران برای بازگرداندنِ حٰݓاهلیت 761
«5» تلاش برای «بازگرداندنِ جاهلیـت» 762
الف: به فراموشی کشاندن «غدیر خُم» 762
ب: جلوگیری از انتشار خبرِ «غدیر خم» 774
ج: تحریف در خبرِ «غدیر خم» 778
د: جلوگیری عملی،  از عملی شدن ماجرای «غدیر خم» 780
فصل بیست و سوم
نعمت محبوب سازیِ « الایمان» و زینت آن در دلها 793
«1» یک قلب در هر وجود 799
«2» زینت دادنِ «الإیمان» در دلها 802
«3» گامی برای شناختِ «الإیمان» 803
«4» مراجعه به قلبها، گام اوّل برای شناخت «الإیمان» 806
«5» شناختِ «الإیمان» از راه اوصافی که در آیه آمده است 807
«6» محبوب سازیِ «الإیمان» ، نعمتی بزرگ از خدا 813
فصل بیست و چهارم
چند نکته 815
«1» نه پیامبر خدا و نه هیچ فرد دیگری در تعیین «مولی» حق انتخاب ندارد 818
«2» دینی که بر تمام زمین حاکم می‌شود ، دین غدیری است 820
«3» مردن ، بدون پذیرش ولایتِ امیر مؤمنان عَلیه السَلام ، یعنی مردنِ جاهلیت 823
«4» تبدیل نعمتی که تمام کنندۀ تمامِ نعمتهاست 827
1: اهمیت نعمت پایانی 828
2: تبدیل این نعمت 830
3: شناخت نعمتی که تبدیلش کردند 833
4: معرّفِی تبدیل کنندگانِ نعمت 837
5: تبدیل بزرگترین نعمتِ خدا 840
«5» رابطۀ نفاق و حرامزادگی و دشمنی با امیر مؤمنان سَلامُ الله عَلیه 843
نگاهی به آیات این بحث 847
1: «آیۀ اکمال» و «آیۀ ملحق به آیۀ اکمال» 847
2: «آیۀ تطهیر» و آیاتی در کنار آن 849
الف : معرّفی رجسهایِ ویژه 856
ب : اذهاب همیشگی رجسهای ویژه 859
ج : اعطای همیشگی طهارت 861
3: «آیۀ مودت» و آیاتی در کنار آن 863
«6» بسیاری از مردم، پس از خاتم پیامبران صَلی اللهُ عَلیه و آله  مرتد شدند 871
«7» «النّاس» یکی از عوامل ارتداد ، و در میان اطرافیان پیامبر خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله 877
فصل بیست و پنجم
جایگاهی از امیر مؤمنان بر اساسِ آیۀ تبلیغ و اکمال 893
«1» شناخت  امیر مؤمنان سَلامُ الله عَلیه  با منطقِ «آیۀ تبلیغ و اکمال» 896
«2» مسؤولیت امیر مؤمنان سَلامُ الله عَلیه  در زمان پیامبر خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله 897
«3» ادامۀ مسؤولیت امیر مؤمنان سَلامُ الله عَلیه   پس از رسول خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله 899
فهارس
فهرست آیات 903
 فهرست منابع 955

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید کتاب اینجا کلیک نمایید