فهرست کتاب ” آیه میثاق غدیر “

صفحه
خطبۀ پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  در «غدیر خم» 23
مقدمه 93
فصل اول
پیشگفتاری بر تحلیل «آیۀ میٖثاق غدیر» 107
«1»  فضای نزول «آیۀ میثاق غدیر» 112
«2» نگاهی به  خط سیرِ حکومتِ حاکمانی با نام سقیفه 118
«3» تحریفهای ویژه در آیات و روایاتِ امامت و ولایت و غدیر خم 122
«4» تصویرهای دگرگون شده از روزهای آخر حیات پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله 126
«5» تصاویری مغایر با تصاویر قرآنی و روایی 132
«6» تصویر کتاب خدا جلَ جَلاله از روزهای آخر حیات پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله 133
«7» تصویر روایات عامه از روزهای آخر حیات پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله 152
«8» معرّفى اجمالىِ افرادى که در برابر «غدیر» مقاومت و فعالىت مى‌کرد‌ند 161
«9» نقش یهودىان در جامعۀ اطرافِ پیامبر خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله  و در مقابله با غدیر 165
«10» سرنوشتِ «واقعۀ غدیر خم» در زمان حاکمانِ پس از پیامبر خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله 169
«11» «آیۀ میثاق غدیر » و واقعۀ  «غدیر خم» 171
فصل دوم
مروری بر  «آیۀ میثاق غدیر» 175
فصل سوم
کلمهها و ترکیبهای «آیۀ میثاق غدیر» 195
«1» وَ … 197
«2» اذْکُرُوا 199
«3» نِعْمَة 226
«4» الله 232
«5» عَلَیْکُمْ 233
«6» مِیثَاقَهُ 236
«7» الَّذِی 247
«8» وَاثَقَکُمْ بِهِ 248
«9» إِذْ 249
«10» قُلْتُمْ 251
«11» سَمِعْنَا وَأطَعْنَا 252
«12» اتَّقُوا 257
«13» إِنَّ 270
«14» عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ 270
فصل چهارم
نعمت و میثاق خدا در زمان و مکانی ویژه و راه ذکر آن 277
«1» کتابهای تمام پیامبران «ذکر» است 280
«2» «ذکر بودن» ، ویژگی مشترکِ قرآن و کتابهای آسمانی دیگر 283
«3» «ذکر بودنِ» مبدأ عرشیِ قرآن و سایر کتابهای آسمانی و تمام نازل شده‌ها 284
«4» خاتم پیامبران صَلی اللهُ عَلیه و آله  نیز «ذکر» است 289
«5» نزولِ رسول خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله  به زمین 296
«6» «اهل ذکر »، «اهل پیامبر رحمت عَلیهم السَلام » 305
«7» فرمان «اذْکُرْ» و فرمان «ذَکَّر» 310
«8» آموزش عملیِ «ذکر کردن» : (( هٰذَا ذِكْرٌ … )) 317
«9» ذکر نعمت و میثاق خدا در روز و ساعتی مشخص 324
فصل پنجم
فرمان به ذکرِ تنها نعمتی که خدا جلَ جَلاله آن را نعمت میداند 327
«1» تنها نعمتی که خدا جلَ جَلاله آن را نعمت می‌داند 334
«2» تلاشی برای شناختِ این یک نعمت 338
فصل ششم
عهد ، مبایعه ، میثاق، اقرار و ادای شهادت 347
«1» عهد 350
الف: شکستن عهد 359
«2» مبایعه و بیعت 362
الف: کیفیت مبایعه 372
ب: اقدام برای مبایعه 374
ج: شکستن مبایعه 375
«3» میثاق 376
الف: شکستن میثاق 380
«4»  اقرار 382
الف:  مواردِ اطاعت 383
ب: نقطۀ مقابلِ اقرار 388
«5» ادای شهادت 396
«6» نتیجۀ بحث 400
فصل هفتم
«سَمِعْنَا وَأَطَعْنٰا» ، تعهّدی قطعی برای همیشه 407
«1» میثاق و اقرار و شهادت 411
«2» عهدی با عبارتِ (( سَمِعْنَا وَأَطَعْنٰا )) 413
«3» تعهّد قطعی، هم نسبت به سمع و هم نسبت به اطاعت 418
«4» اقرار رسمیِ مؤمنان 421
فصل هشتم
مواثقه با میثاق خدا 423
«1» میثاق خدا 425
«2» میثاق فردى و میثاق جمعی 426
«3» راهی برای مواثقۀ میثاق خدا 432
فصل نهم
«1» ذکر نعمت و میثاق خدا 437
«2» ذکر نعمت 440
«3» ذکر میثاق 446
«4» ذکری پیوسته و برای همیشه 448
«5» ذکر نعمت یا شکر آن 456
«6» رابطۀ «ذکر » با «تبلیغ شاهدان به غایبان» 461
فصل دهم
اقراری همگانی در یک واقعه 465
«1» اعمال همگانی و اعمال جمعی 467
«2» جنس اعطای نعمت در «آیۀ میثاق غدیر» 469
«3» میثاق در «آیۀ میثاق غدیر» 473
«4» اقرار در «آیۀ میثاق غدیر» 478
«5» دلالت واژۀ «إذ» برای نعمت و میثاق 484
«6» «مواثقۀ میثاق» از راه «اقرار» 485
«7» نتیجۀ مهم 487
فصل یازدهم
سمع و طاعت مطلق 489
«1» حق اطاعت مطلق و عصمت 494
 الف : عصمت اولو الامر 495
ب : اطاعت مطلق از  افرادی که معصومند 508
فصل دوازدهم
تحلیلى از «آیۀ میثاق غدیر» 511
«1» مقطعِ اوّل : (( وَاݗذْكُرُوا نِعْمَةَ اݗللهِ عَلَیْكُمْ )) 515
«1» مخاطبان آیه 515
«2» ویژگیهای «ذکر » 516
«3» ویژگیهای نعمت 520
الف: یک نعمت نه نعمتهایی بی‌شمار 520
ب: نعمتی فقط برای مؤمنان 522
ج: نعمتی در دایرۀ اعتقادات، نه در دایرۀ احکام 523
د: نعمتی همیشگی و همگانی 525
ه: نعمت برای مؤمنانی که این نعمت را «ذکر» می‌‌کنند 526
و: نعمتی که جریانِ آن ، به «ذکر کردنِ» آن وابسته است 527
ز: وجوبِ شکرِ این نعمت 528
ح:  مروری بر ویژگیهای این نعمت 530
«2» مقطعِ دوم : (( مِیثَاقَهُ اݗلَّـذِی وَاثَقَكُمْ بِهِ )) 531
«1» میثاق 531
«2» ذکر میثاق 533
«3» ویژگیهای این میثاق 533
الف: میثاقی بی مانند 534
ب: میثاقی که اخذ نشده و بلکه مواثقه شده است 534
ج: میثاقی با اقدام الهی 535
د: میثاقی همیشگی و همگانی 536
ه: گناه نقض این میثاق 538
و: مروری بر ویژگیهای این میثاق 541
«3» مقطعِ سوم : (( إِذْ قُـلْتُمْ سَمِعْنَا ‏وَأَطَعْنَا )) 544
«1» اقرار رسمی و همگانیِ مؤمنان 544
«2» اقرار  ،  عملی در کنار میثاق 545
«3» همزمانیِ اعطای نعمت و مواثقۀ میثاق با اقرار 548
«4» «ادای شهادت», پس از این «اقرار» 548
«5» ویژگیهای این اقرار 550
«4» مقطعِ چهارم : (( اݗتَّــقُوا اݗللهَ إِنَّ اݗللهَ ‏عَلِیمٌ بِذَاتِ اݗلصُّدُورِ )) 551
«1» هشدارِ مقطعِ پایانیِ آیه 551
«2» حرکتِ منافقان 552
«3» غافلگیر شدنِ منافقان 554
«4» فاصلۀ واقعه تا نزول آیه 555
«5» تصمیمهای خطرناک منافقان 558
«6» جدّی بودنِ این خطر 559
«7» خطری در ایام یأس کافران 560
«8»  عدم حضور کافران در محیط نزول این آیات 562
«9»  خبری برای دو آگاهی: مؤمنان از خطر ، مناڡݐقان از قدرت 564
«10»  مروری بر نتیجه‌ها 565
بررسی نتیجه‌ها و تحلیل آیه در یک نگاه 566
فصل سیزدهم
تلاشی برایِ شناختِ نعمت و میثاق و اقرار و شهادت آیۀ میثاق غدیر 573
«1» پیشنهادهایی برای شناختِ نعمت و میثاق 578
«2» عدمِ سازگاریِ این پیشنهادها با آیه 582
«3» مروری بر ویژگیهای نعمت ، میثاق ، اقرار و نیز هشدارِ پایان آیه 587
«4» گامی برای شناخت این واقـعه 590
الف: با استفاده از هدایتِ همین آیه 590
ب: با استفاده از هدایتِ  آیۀ اکمال 594
ج: با استفاده از هدایتِ  آیۀ تبلیغ 600
د: با استفاده از هدایتِ آیۀ اولو الامر و آیۀ ولایت 611
ه: با استفاده از هدایتِ آیاتِ : تطهیر ، صادقان و مُباهله 613
«5» جمع آوریِ اطلاعات و نتیجه‌گیری 616
«6» غدیر خم، جایگاه اعطا و اتمامِ نعمت و مواثقۀ میثاق و اقرار و ادای شهادت 621
فصل چهاردهم
واقعۀ غدیر خم 625
«1»  نام «میثاق غدیر» بر رویِ هفتمین آیه از سورۀ مائده 629
«2» مروری گذرا بر بخشهایی از خطبۀ پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  در «غدیر خم» 630
«3» نقل واقعۀ «غدبر خم» توسّطِ غیر امامیه ، البته به روشی خاص 635
«4» نکاتی چند در گزارش مُسلم نیسابوری از «غدیر خم» 646
فصل پانزدهم
مذاکرۀ ذکرِ  نعمت و میثاق خدا در غدیر خم بخشی از (( تَوَاصَوْا بِاݗلْحَقَّ وَتَوَاصَوْا بِاݗلصَّبْرِ )) 683
«1» عواقبِ امتناع از ذکرِ  نعمت و میثاق خدا در «غدیر خم» 686
«2» تبلیغ شاهدان به غایبان 688
«3» زمانِ صدورِ این فرمان و موضوعی که باید تبلیغ شود 689
«4» روندِ تبدیلِ «غایبان» به «شاهدان» 696
«5» ایجادِ جریانی به نامِ جریانِ «ذکر» 700
«6» هم‌نواییِ جریان این «ذکر» و جریان این «تبلیغ» 703
«7» مذاکرۀ همگانىِ ذکر یعنى «تواصى» 708
«8» دو شرط فراموش شدۀ نجات، تواصی به «الحق» و تواصی به «الصبر» 712
«9» عاقبت گریز از «تواصی به آن چه تواصیِ به آن واجب است» 715
«10» ذکر زبانی و ذکر کتابی 723
«11» حکم فردی که می‌تواند در مورد «غدیر خم» بنویسد و ننویسد 727
فصل شانزدهم
اقرار و ذکرِ نعمت و میثاق خدا جلَ جَلاله در «غدیر خم»، همه در سورۀ مبارکۀ حمد 729
«1» سورۀ حمد در خطبۀ پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  در «غدیر خم» 732
«2» تاریخچۀ این بحث از این کتاب 734
«3» آموزش، اقرار و میثاقِ توحید و نبوت و معاد، در «سورۀ حمد» 736
«4» تمام «غدیر خم» در «سورۀ مبارکۀ حمد» 740
الف: «صراط مستقیم» ،‌ کلیدِ ورود به موضوع بحث جاری 740
ب: تنها یک صراط به نام «الصّراط المستقیم» 742
ج: معرّفیِ «الصّراط المستقیم» از راهِ نعمت 747
د: معرّفیِ تنها نعمت خدا؟ج؟ 748
ه: ذکرِنعمتِ «غدیر خم» در «سورۀ حمد» 749
و: میثاقی از نوع میثاق «غدیر خم» در «سورۀ حمد» 755
ز: اقراری پشت اقرار ، اقراری از نوعِ اقرار «غدیر خم» 766
نزول تمام سوره در بارۀ «صراط مستقیم خداوند» 781
«5» «صراط الله» ، «صراطِ نعمت داده شدگان» 783
«6» «صراط الله» ، خودِ «نعمت داده شدگان» هستند 785
«7» مرضات خداوند ، مرضات نعمت داده شدگان است 790
«8» اختصاص «سورۀ حمد» به «نعمت داده شدگان» 792
«9» «اعطای نعمت» و «اقرار» و «میثاق»، همه به صورت دسته جمعی 799
الف: دسته جمعی بودنِ اعطای نعمت و اقرار و میثاق در «سورۀ حمد» 799
ب: اجتماعی با محوریتِ (( اݗلَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ )) 802
ج: یک محور برای تنها جامعۀ الهی 808
د: نگاهی به دلالتِ  وجود  عناوین مختلف برای محوریتِ تنها جامعۀ الهی 809
فصل هفدهم
میثاقی برای بعثت دوازده نقیبِ پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله 827
«1» بعثت این نقبا و کتابهای عامه 834
فصل هجدهم
(( أَشْهَدُ أنَّ عَلِیًّا أمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَوَلِیُّ اللهِ )) سومین شهادت اذان،  بخشی از فرمان خدا جلَ جَلاله در «آیۀ میثاق غدیر» 841
«1» بهترین ذکر برای «شهادت ثالثه» 844
«2» وجوبِ «شهادت ثالثه» 846
الف: (( اݗهْدِنَا اݗلصَّرَاطَ اݗلْمُسْتَقِیمَ )) یعنی «أشْهَدُ أنَّ عَلِیًّا وَلِیُّ اللهِ» 846
ب: «آیۀ میثاق غدیر» و حکمِ «شهادت ثالثه» در اذان 851
«1» : ادای شهادت ثالثه به عنوان بخشی از «واقعۀ غدیر» 851
«2» : ادای شهادت ثالثه به عنوان بخشی از فرمانِ «اذْکُـرُوا» 854
الف: فرمان خدا به «ذکر کردن» و «ذکر زبانی» 854
ب: عمومیت و اجرای استمراری این فرمان و نیز «ذکر زبانی» 855
ج: وابستگی «ذکر زبانی» به الفاظ «ذکر» 858
د: وضعیت «ذکر نعمت و میثاق» در کتاب خدا؟ج؟ 860
هـ: «نعمت» و «میثاقی» که باید «ذکر» شود 864
و: نتایج حاصل از این بحثها 865
ج: فرمانِ «لِیُبَلَّغِ الشَّاهِدُ الْـــغَائِبَ» و حکم «شهادت ثالثه» در اذان 871
«1»  نگاهی به واژۀ «تبلیغ» 872
«2» نگاهی به واژۀ «شاهد» 876
«3» نگاهی به واژۀ «غایب» 890
«4» «رسالتی» که «شاهدان» باید آن را به «غایبان»، «تبلیغ» کنند 891
«5» وظیفۀ «شاهدان»، «تبلیغِ ولایت مولی امیر مؤمنان سَلامُ الله عَلیه » به دیگران 894
«6» بهترین زمان برای انجام وظیفۀ این «تبلیغ» 895
«7» ادای قطعی «شهادت» به ولایت امیر مؤمنان سَلامُ الله عَلیه  در «حجّة الوداع» 897
«3» امتناع از ادای این شهادت و یا مانع شدن از آن 899
فصل نوزدهم
تعهد  خداوند جلَ جَلاله در برابر میثاق خودش ، «میثاق غدیر خم» 903
«1» تعهد خداوند؟ج؟ 906
«2» خداوند جلَ جَلاله در مورد اعمالش موردِ پرسش و بازخواست قرار نمی‌گیرد 910
«3» وعده‌های خدا جلَ جَلاله و عمل کردن بر اساس وعده‌ها 911
«4» هدایت مؤمنان یکی از تعهدهای قطعی الهی 914
«5» نصرت و فلاح مؤمنان، یکی دیگر از تعهدهای الهی 916
«6» پذیرش ولایت مؤمنان، یکی دیگر از تعهدهای قطعی خدا؟ج؟ 918
«7» خدایا! بپذیر ولایت هر فردی را که ولایت امیر ابرار سَلامُ الله عَلیه  را بپذیرد 922
«8» و این میثاق خداست و میثاق خدا جلَ جَلاله به خدایی خدا همیشه زنده است 927
فهارس
فهرست آیات 937
 فهرست منابع 983

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید کتاب اینجا کلیک نمایید