فهرست  کتاب ” اللهم وال من والاه “ صفحه
با یاد آن بزرگی که از دست رفت 21
مقدمه 25
فصل اول
مروری بر حدیث مولی بودن: ((  مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهذَا عَلِی مَوْلَاهُ )) ۳5
«1» گونه‌های مختلف حدیثِ مولی بودن ۴9
«2» مواردی که برای صدور این حدیث مطرح شده است 54
«3» مروری کوتاه بر دلالتِ  حدیثِ مولی بودن ۷8
فصل دوم
نگاهی به ححّݓة الوداع و به غدیر خم به عنوانِ زمان و مکانِ صدور حدیث مولی بودن 85
«1» «الیوم» در «آیۀ اکمال»، روزی از روزهای «حجّة الوداع» 92
«2» وقوع وقایعِ «الیوم» در مکه و یا در راه بازگشت از «حجّة الوداع» 97
«3» «واقعۀ غدیر خُم» تنها شأنِ نزولی که برای «آیۀ اکمال» ذکر شده است 100
«4» «غدیر خم» و «واقعۀ غدیر خم» 107
«5» وقوفی طولانی در «غدیر خُم» 112
فصل سوم
پژوهشی در خصوص روز صدور «حدیث مولی بودن» و روز نزول «آیۀ اکمال» 119
«1» روز نزول «آیۀ اکمال» از دیدگاه عامه 123
«2» اکمال دین ، هیچ ارتباطی به اکمالِ دین از نظر احکام ندارد 131
«3» اکمال دین در «الیوم»، اکمال از نظر ارکان 135
«4» تعبیرِ  «دینکم»، ارتباطی عظیم میان «آیۀ تبلیغ» و «آیۀ اکمال» 138
«5» اسلامِ «الیوم» 146
«6» هل بلَّغْتُ؟ … اللّٰهُمَّ اشْهَدْ 149
«7» فرمان به «شاهدان» برای «تبلیغ» به «غایبان» 154
الف: نگاهی به واژۀ «تبلیغ» 155
ب: نگاهی به واژۀ «شاهد» 159
ج: نگاهی به واژۀ «غایب» 173
د: رسالتی که «شاهدان» باید آن را به «غایبان»، «تبلیغ» کنند 176
ه: شهادت به ولایت امیر مؤمنان سَلامُ الله عَلیه  و ادای قطعی آن در «حجّة الوداع» 179
و: انطباق نتایج این بررسی و نتایج بررسیِ تحلیلی «آیۀ تبلیغ» 182
«8» روزی که این فرمان صادر شد 183
«9» اگر یهودیان از عمر پرسش نمی‌کردند 184
«10» کلام آخر در مورد نزول «آیۀ اکمال» و صدور این فرمان 192
فصل چهارم
بُخاری و مُسلم ونقل خطبۀ پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  در  غدیر خُم 195
«1» نام بخاری و مسلم، در میانِ ناقلانِ «حدیث غدیر» 199
«2» گزارشی از «غدیر خُم» توسط مُسلم با نام «حدیثِ ثقلین» 200
«3» نام بخاری در میان راویان اختصاصیِ «حدیث غدیر» و «حدیث مولی بودن» 206
«4» انتظار دیگری نباید داشت 280
فصل پنجم
مروری گذرا برخطبۀ پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  در «غدیر خم» 283
«1» خطبۀ غدیرِ پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  در مصادر امامیه 286
«2» حمد و ثنای الهی در خطبۀ  «غدیر خُم» 287
«3» سبب ایجاد چنین اجتماعی در  «غدیر خُم» 289
«4» «حدیث منزلت» و «آیۀ ولایت» در خطبۀ «غدیر خُم» 291
«5» «آیۀ تبلیغ» و رسالتی که حتماً باید تبلیغ شود 294
«6» امیر ابرار سَلامُ الله عَلیه  و فرزندانِ او ، «ولی» و «امامانِ واجب الاطاعة» 295
«7» بشارتِ تمام پیامبران به آمدنِ خاتم پیامبران صَلی اللهُ عَلیه و آله 298
«8» حضور امیر ابرار سَلامُ الله عَلیه  در کنار پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  و حدیث مولی بودن 299
«9» سخن از اکمال دین و اتمام نعمت و رضایت خداوند جل جلاله 302
«10» شهادت طلبیدن از خدا جلَ جَلاله برای تبلیغِ این رسالت 303
«11» سخن از وجود مبارک حضرت مهدی عَجل الله تَعالی فَرجَه الشَریف 304
«12» ارتداد قریب الوقوع صحابه 306
«13» فرمانِ تبلیغ این رسالت به غایبان 307
«14» توصیفهای بسیارِ امیر ابرار سَلامُ الله عَلیه  و فرزندانِ او عَلیهم السَلام 308
«15» «مبایعه»، «میثاق» و «اقرار» در خطبۀ غدیر 311
فصل ششم
کلمهها و ترکیبهای حدیث مولی بودن 321
«1» مَنْ 325
«2» کُنْتُ 326
«3» مَوْلَاهُ 339
الف: «مولی» 339
ب: «ولی» 378
ج: «أولی» 423
«4» فَهٰذَا 458
«5» عَلِیٌّ 458
«6» اللّٰهُمَّ 458
«7» وَالِ 459
«8» وَ… 476
«9» عَادِ 477
الف: دشمنی و عداوت 479
ب: «معاداة» 487
«10» انْصُرْ 487
الف: «نصرت» و «کمک» 489
ب: «نصرت»، مدد رسانی در مقابلۀ ایمان و کفر 492
«11» اخْذُلْ 497
الف: خذلان ، فعلی در مقابل نصرت 498
ب: خذلان، فعلی با اعمال قدرت 500
فصل هفتم
 تحریف کلمه از جایگاه آن ، قبل و بعد از تثبیتِ جایگاهِ آن 507
«1» دو روش برای تحریف کلمات 512
«2» راه انجام تحریف کلمات بعد از استقرار در جایگاه‌های آنها 516
«3» تحریف به گونه‌ای و تا آنجا که … 518
«4»  تحریف در خبرِ  «غدیر خم» 518
فصل هشتم
روند جعل یک یا چند مفهوم برای « مولی » 521
«1» مفهوم سازی برای واژۀ «مولی» 529
«2» مفاهیمی که به صورتی اصولی برای واژۀ «مولی» ساخته شده است 545
«3» نسبت دادنِ کاربرد «مولی» به معنای «عجم» ، به پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله 557
«4» اما چرا در کتابهای لغت ، خبری از مفهومِ «عجم» برای «مولی» نیست؟ 565
«5» ساخت روایت برای تثبیت مفاهیم مطلوب و یا درخواستی 580
«6» مفاهیمی بی مثال و به معنای واقعی بی مثال 590
«7» و اکنون… نگاهی به روند ساخت مفاهیم برای واژۀ «مولی» 607
فصل نهم
«مولی» ، «ولی» و «موالاة» و مفاهیم «ناصر» ، «نصیر»  و «محب» 633
«1» نگاهی به رتبه‌های مفاهیم پیشنهادی برای «مولی» 637
«2» «ولی» و «مولی» ، «نصیر» و «ناصر» 647
الف: «ولی» و «مولی» ، هرگز به معنای «نصیر» و «ناصر» نیست 655
ب: «ولی» و «مولی» ، هرگز به معنای «محب»  نیست 665
فصل دهم
«ولی» ، «مولی» ، «أولی» ، هر یک به جای خود و به مفهوم خود 687
«1» توهم در برابریِ واژۀ «ولی» و «مولی» 694
«2» «مَفعل» به معنای «أفعل» ، «مَولَی» به معنای «أولی» 711
الف: مولی بودنِ جهنم 725
ب: تعبیر «مولی» برای افرادی که حقوق مالی آنان باید به آنان پرداخت شود 730
«3» «مولی» همیشه «أولی» است 733
«4» «مولی» تنها به معنای «مولی» و «ولی» تنها به معنای «ولی» 735
فصل یازدهم
شناخت «مولی» و «ولی» از راه شناخت بعضی از شؤون آنها 743
«1» بعضی از ویژگیهای «مولی» 750
الف: نصرت و قدرت بر نصرت ، یکی از ویژگیهای «مولی» 750
ب: بخشش و غفران و رحمت ، ویژگیهای دیگری از «مولی» 753
ج: غنی سازی ، یکی دیگر از ویژگیهای «مولی» 754
د: مولای مؤمنان ، تکیه گاهِ مؤمنان 756
«2» بعضی دیگر از شؤون «مولی» 757
الف: حق اطاعت مطلق یکی از شؤون «مولی» 757
ب: تقدیر و تدبیر در آفرینش ،  یکی از شؤون «مولی» 758
ج: رسیدگی به حساب انسانها ،  یکی دیگر از شؤونِ «مولی» 761
د: حق اعتصام به «مولی» 762
هـ : رأفت و رحمت و لطفِ «مولی» نسبت به مؤمنان و به کافران 764
«3» مروری بر شؤون و ویژگیهای «ولی» و «مولی» 770
فصل دوازدهم
تحلیلی بر حدیث مولی بودن 773
«1» (( مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهٰذَا عَــلِیٌّ مَوْلَاهُ )) 780
الف:  (( مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهٰذَا عَــلِیٌّ مَوْلَاهُ )) 781
«1» رسول خدا و امیر مؤمنان؟عهما؟ مولای حقیقیِ مؤمنان و کافران 785
«2» «مولی بودنِ» همیشگی و فراگیر برای رسول خدا و امیر ابرار علیهما السلام 785
«3» «اتّخاذ ولی» و «اتّخاذ مولیٰ » 786
«4» شؤون و ویژگیهای «مولای همیشگیِ مؤمنان و کافران» 788
ب: (( مَنْ كُنْتُ وَلِـیَّهُ فَهٰذَا عَلِیٌّ وَلِیُّهُ )) 790
«2» (( اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ )) 796
الف: دعای خدا و پیامبران خدا و مؤمنان 796
ب: دلالتهای (( وَالِ مَنْ وَالَاهُ )) 806
«3» (( وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ )) 810
الف: «معاداة» و «موالاة» 811
ب: «معاداة» امیر ابرار سَلامُ الله عَلیه  نشانۀ کفر 813
ج: دلالتی از دلالتهای دعای (( عَادِ مَنْ عَادَاهُ )) 817
«4» (( وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ )) 818
الف: تعریف نصرت خدا جلَ جَلاله و راه عملی ساختنِ آن 819
ب: نصرت امیر ابرار سَلامُ الله عَلیه ، نصرت رسول رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  است 823
ج: غلبه نهایی از آنِ ناصرانِ امیر ابرار سَلامُ الله عَلیه 824
د: ناصران امیر مؤمنان سَلامُ الله عَلیه  با نصر خدا تأیید می‌شوند 825
هـ : این دعای پیامبر خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله  راه دیگری برای معرفی «سومین ولیِّ مؤمنان» 826
و: خدا جلَ جَلاله همیشه آن جایی است که امیر ابرار سَلامُ الله عَلیه  باشد 828
«5» (( وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَـهُ )) 829
الف: خاذل امیر ابرار سَلامُ الله عَلیه  برای همیشه مخذول است 830
ب: مخذول خداوند، مخذول شیطان نیز هست 831
ج: انحصار نصرت و خذلانِ خدا به ناصران و خاذلانِ امیر ابرار سَلامُ الله عَلیه 833
د: شناخت قرآنیِ خذلان یافتگان الـهی و عاقبت خذلانِ امیر ابرار سَلامُ الله عَلیه 834
ه: تعریف مرضات خدا جلَ جَلاله با مرضات امیر مؤمنان سَلامُ الله عَلیه 838
«6» تحلیل حدیث مولی بودن در یک نگاه 839
الف: امیر مؤمنان سَلامُ الله عَلیه  مولای همگان است نه پسر عموی آنان 841
ب: یک «ولی» که با پذیرش ولایتش، ولایت دو «ولی» دیگر پذیرفته شده است 848
ج: معرفی دشمنان خدا جلَ جَلاله 853
د: الگوی مرضات خدا جلَ جَلاله 853
ه: امکان نصرت و خذلان امیر ابرار سَلامُ الله عَلیه  برای همیشه 854
فصل سیزدهم
کفر هر که به هر عنوانی در برابر امیر ابرار سَلامُ الله عَلیه  قرار بگیرد و معرفی آن حضرت سَلامُ الله عَلیه  به عنوان ایمان مجسّم 859
«1» کفر هر که امیر مؤمنان سَلامُ الله عَلیه  را «أولی» نداند 863
«2» کفر هر که امیر مؤمنان سَلامُ الله عَلیه مولای او نباشد 866
«3» کفر هر فردی که ولی بودن امیر ابرار سَلامُ الله عَلیه  را نپذیرد 868
«4» کفر هر فردی که با امیر مؤمنان سَلامُ الله عَلیه  دشمنی کند ۸69
«5» کفر هر فردی که از نصرت امیر مؤمنان سَلامُ الله عَلیه  خودداری و امتناع کند 869
«6» کفر هر فردی که خاذل امیر ابرار سَلامُ الله عَلیه  باشد 871
«7» امیر ابرار سَلامُ الله عَلیه  ، «مجسّمۀ ایمان» و «ایمان مجسّم» 872
فصل چهاردهم
تعریف قرآنیِ «ایمان مجسّم» و عاقبت کفر به «الإیمان» 875
«1» کافر شدن به «ایمان مجسّم» 878
«2» مروری بر تعبیرِ  (( وَمَنْ یَكْفُرْ بِٱلْإِیمَانِ )) 880
«3» راه شناختِ این ایمان 884
«4» «حدیث مولی بودن» و معرّفی «ایمان مجسّم» 885
«5» عاقبت کفر به «ایمان مجسّم» 886
فصل پانزدهم
تبیین «آیۀ اکمال» با «حدیث مولی بودن» 893
«1» سه «الیوم» در دو آیه از کتاب خدا جل جلاله 896
«2» الیومِ «آیۀ اکمال» و «آیۀ ملحقِ به آیۀ اکمال» 899
فصل شانزدهم
«آیۀ تبلیغ» و معرّفی مولی امیر مؤمنان سَلامُ الله عَلیه  به عنوان مولای همگان 909
«1» تلاشی برای شناخت موضوع تبلیغ «آیۀ تبلیغ» 912
«2» شناخت  موضوع مورد فرمان تبلیغ ، با هدایت  «آیۀ یأس کافران» 915
«3» شناخت  موضوع مورد فرمان تبلیغ ، با هدایتی از «آیۀ اکمال» 921
«4» «حدیث مولی بودن»، موضوع مورد تبلیغِ «آیۀ تبلیغ» 924
فصل هفدهم
تبیین آیات ولایت با : ((  مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهٰذَا عَلِیٌّ مَوْلَاهُ )) 927
الف: شرح مصداقیِ «آیۀ ولایت»، توسطِ «حدیث مولی بودن» 931
ب: «حدیث مولی بودن» و «آیۀ اولو الامر» 936
ج: «حدیث مولی بودن» و «آیۀ لیلة المبیت» 939
د: «حدیث مولی بودن» و «آیۀ تطهیر» 941
ه: «حدیث مولی بودن» و «آیۀ صادقان» 946
و:  «حدیث مولی بودن» و «آیۀ  اعتصام» 948
ز: «حدیث مولی بودن» و «آیۀ تبعیت از صراط مستقیم» 950
ح: کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست 951
فصل هجدهم
«سورۀ مبارکۀ هل أتی» و «حدیث مولی بودن» 953
«1» رأفت و رحمتِ «مولی» نسبت به کافران 955
«2» رأفت و رحمت امیر ابرار سَلامُ الله عَلیه  نسبت به مؤمنان و به کافران 956
الف: «سورۀ هل أتی» نمونه‌ای از رأفت و رحمت نسبت به دشمنان 957
ب: گامی برای شناخت «الأبرار» 962
ج: امیر مؤمنان سَلامُ الله عَلیه ، امیر ابرار است 966
«3» رأفت و رحمت امیر مؤمنان سَلامُ الله عَلیه  به دشمنانش 967
فصل نوزدهم
حدیث مولی بودن و معرّفی نوری که با رسول رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله   نازل شد 969
«1» رابطۀ نصرت و فلاح و غلبه و تبعیت از نوری که نازل شده است 971
«2» تعبیری عجیب ، اما واقعی  : «نزولِ رسول رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  به زمین» 978
«3» تحریف در تعبیر الهی برای حل مشکل فهم و نافهمی 980
«4» نور دیگری نیز به همراه رسول خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله  از عرش نازل شده است 982
«5» گامی برای شناخت نوری که با رسول خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله  نازل شده است 986
«6» «حدیث مولی بودن» و نوری که با رسول خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله  نازل شده است 991
فصل بیستم
کلام آخر : امید آن که : نور نازل شدۀ خدا ، نور ما باشد ،او روان باشد و ما در پیِ او 995
«1» حرکت نور مؤمنان با شتابی زیاد ، پیشاپیش آنان ، در قیامت 998
«2» رسول رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  در این حرکت ، ناظر شهید است 999
«3» این نور ، نامۀ اعمال مؤمنان نیست 1001
«4» این نور ، نور اعمال مؤمنان نیز نیست 1007
«5» این نور ، نور ایمان و هدایت نیز نیست 1009
«6» این نور ، امام مؤمنان است 1010
«7» نوری که خدا نازلش کرد تا مؤمنان از او تبعیت کنند 1011
«8» این نور ، چگونه شد نورِ ما ؟ 1014
الف: یادی از دو بزرگ 1020
«9» (( رَبَّــنَا أَتْمِمْ لَــنَا نُورَنَــا )) 1021
فهارس
فهرست آیات 1031
 فهرست منابع 1075

برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید کتاب اینجا کلیک نمایید