فهرست کتاب ” انا صراط الله المستقیم “ صفحه
با یاد آن بزرگی که از دست رفت… 27
مقدمه 31
فصل اول
مروری بر حدیث صراط مستقیم: «أَنَـا صِرَاطُ اللهِ الْمُسْتَقِیمُ الَّذِی أَمَرَکُمْ بِاتَّبَاعِهِ…» 43
فصل دوم
«فتحی مبین» برای هدایت به «صراط مستقیم» در «غدیر خم» ۵5
«1» «فتحی مبین» در کنار «فتحی قریب» ۶5
«2» مروری بر «فتح خیبر» و نگاهی به «فاتح خیبر» ۷5
«3» درسی که خیبریان از «نبرد خیبر» گرفتند ۹1
«4» زمان «صلح حدیبیه» ۹3
«5» «صلح حدیبیه»، نتیجه‌ای از «فتح خیبر» ۱09
«6» نسبت امیر مؤمنان سَلامُ الله عَلیه  به «فتح مکه» ۱۲2
«7» نیازی به تعیین مصداق برای «فتح مبین» نیست ۱۲6
«8» «فتحی مبین» مقدمه‌ای برای انجام هفت کار عظیم ۱27
الف: «فتحی مبین» پیش ‌نیازی قطعی برای «غفران ذنب» ۱۳0
ب: «فتحی مبین» پیش ‌نیازی قطعی برای «اتمام نعمت» ۱۳4
ج: «فتحی مبین» پیش ‌نیازی قطعی برای «هدایت به صراط مستقیم» ۱۳5
«1» اطلاق هدایت  به مجموعه‌ای از اعمال ۱39
د: «فتحی مبین» پیش ‌نیازی حتمی برای «نصری عزیز» ۱۴5
ه: پیش ‌نیازهایی حتمی برای ورود مؤمنان به بهشت ۱۴5
«1» جلوگیری از یک ارتداد عمومی قهری ۱۵1
و: پیش‌نیازهایی برای پوشاندن بدیهای مؤمنان ۱58
ز: «فتحی مبین» و اعمالی دیگراز خدا و رسول او برای شکنجۀ منافقان و کودتاگران ۱59
«9» مروری بر وقایعی که بر پایۀ «فتح مبین» انجام شده است ۱۶2
«10» انگشت هدایت آیه ، رو به «غدیر خم» است 167
«11» نگاهی دیگر به دو فراز از خطبۀ پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  در «غدیر خم» 179
فصل سوم
شکست شاخ شیطان، «فتح مبین» و «هدایت به صراط مستقیم» 183
«1» طلوع و غروب شاخ شیطان 187
«2» شکستِ بزرگترین شاخ شیطان، لازمۀ «فتح مبین» 190
«3» رابطۀشکستِ یهودیان و هدایت پیامبر خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله  به «صراط مستقیم» 192
«4» در «الیومِ آیۀ اکمال» عداوتها و دشمنیهای دشمنان از بین نرفت، تشدید شد 195
«5» فعالیت  یهودیان در مواجهه با «صراط مستقیم» 198
«6» انتقام ویژۀ یهودیان از امیر ابرار سَلامُ الله عَلیه  در کنار پیامبر خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله 199
«7» دشمنی با «صراط مستقیم»، راه دشمنیِ مشترک با پیامبر خدا و امیر ابرار؟سهما؟ 205
فصل چهارم
تبدیل «صراط مستقیم» به فرشی قرمز برای عبور و یا به موضوعی تنفربرانگیز 209
«1» «صراط مستقیمِسورۀ مبارکۀ حمد»،  نقطۀ ثقلِ حملات یهودیان و دشمنان دیگر ۲۱3
الف: حرکتی فراگیر برای تبدیل «صراط مستقیم» به «راه راست» 218
«1» اصرار در برابر سازی «صراط مستقیم» با «راه راست» به معنای راه و جاده 218
«2» در نظر نگرفتن واژۀ «مستقیم» در تبدیل «صراط مستقیم» به «راه راست» 223
«3» تعریف «صراط مستقیم» به عنوانِ راهی یک ‌طرفه و غیر قابل بازگشت 227
ب: تبدیل «صراط مستقیم» به موضوعی منفور و هراس آور 239
«1» تبدیل «صراط» به «سراط» و به «زراط» 239
«2» «ابدال»، «مضارعه» و «اشمام انتخابی» راهی برای تثبیت واژه‌های تنفر بر انگیز 260
«3» چرخاندن زبان، احتمالاً برای ساخت واژه‌هایی که جسارت در آنها موج می‌زند 285
ج: هدایت تعبیر «صراط مستقیم» به سوی واژه‌هایی «تنفر برانگیز» 298
«1» سرطان سازی از  «سراط مستقیم» و از «صراط مستقیم» 298
«2» نتیجه‌ای دردناک 303
فصل پنجم
تعریف صراط مستقیم توسط خدا جلَ جَلاله  و پیامبر خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله 307
«1» «صراط مستقیم»، صراطی تعریف شده است 310
«2» معرفی «صراط مستقیم» به صورت یک بستۀ الهی 314
الف: «صراط مستقیم»، دین قِیَم یا دین قَیَّم 317
ب: «صراط مستقیم»، صراطی که استقامتش بر مرضات خداست 321
ج: «صراط مستقیم»، وجودی که اراده ، اختیار و قدرت دارد 330
د: «صراط مستقیم»، صراط خداوند جلَ جَلاله  و صراط پیامبر خداوند صَلی اللهُ عَلیه و آله  است که «مستقیم» است 336
ه: «صراط مستقیم»، شکورِ شاکر آفرین 340
مروری بر بعضی دیگر از ویژگیهای «صراط مستقیم» 345
مروری بر تعریف «صراط مستقیم» توسط پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله 345
فصل ششم
تنها یک «صراط مستقیم» برای «تمام عالمیان» 349
«1» روشهای گوناگونی برای تثبیت یگانگی «صراط مستقیم» 352
«2» روشهای گوناگونی برای تثبیت یگانگی «صراط مستقیم» برای «تمام عالمیان» 356
الف: نیاز «تمام عالمیان» به «صراط مستقیم» برای عبادت 357
«1» دلالتِ تعبیر «ربُّ العالمین» 357
«2» «رب» یعنی وجودی که «حق عبادت» دارد و یا برایش قرارداد شده است 359
«3» برای عبادت به «صراط مستقیم» نیاز است 363
ب: عدم امکان وجود مسؤولیت الهی برای «عالمیان» بدون «صراط مستقیم» 368
«1» «تمام عالمیان» محشور می‌شوند 368
«2» مسؤول بودنِ تمام موجودات در برابر خداوند 375
«3» مسؤولیتِ الهی بدون «صراط مستقیم» امکان ندارد 376
«4» تمام عالمیان «صراط مستقیم» دارند و «صراط مستقیم» همه یکی است 378
ج: شیطان برای همۀ «عباد» شیطان است 380
«1» مروری بر تعبیرِ «عبد» و «عباد» 380
«2» شیطان بودنِ شیطان برای همۀ «عباد» 382
«3» تمرکز فعالیت شیطان بر «صراط مستقیم» 384
د: هدایت «تمام عالمیان» و نیاز به هدایت «تمام عالمیان» 386
«1» هدایت «تمام عالمیان» 386
«2» نیاز «تمام عالمیان» به هدایت 387
«3» ذکر و نذیر و هدایتی مشترک برای «عالمیان»، یعنی یگانگی «صراط مستقیم» 392
فصل هفتم
کلمهها و ترکیبهای حدیث «صراط مستقیم» 393
«1» مَعَـاشِــرَ النَّاسِ 396
«2» أَنَــا 398
«3» صِرَاطُ 398
«4» اللهِ 411
«5» الْمُسْتَقِیمُ 413
«6» الَّذِی 425
«7»  أَمَرَكُمْ 425
«8» اتَّبَاع 425
«9» ثُمَّ 428
«10» عَــــلِیٌّ 429
«11» مِنْ بَعْدِی 430
«12» وُلْدِی 438
«13» أَئِمَّةٌ 439
«14» یَهْدُونَ 442
«15» الْحَق 443
«16» وَ 457
«17» بِهِ  یَــعْدِلُونَ 458
فصل هشتم
تکامل در «هدایت» به «صراط مستقیم» 471
«1» درخواست «هدایت» یا درخواست تثبیت «هدایت» 474
«2» «هدایت» دارای مراحل و مدارج است 477
«3» تعیین تکلیف «هدایت» در «هدایت» به «صراط مستقیم» و «هدایت» با «صراط مستقیم» 479
«4» مرحله‌ای بودن «هدایت» ۴۸3
«5» تقوا در ارتباط با «صراط مستقیم» تعریف می‌شود ۴۸4
«6» تعریف کرامت با تقوا ۴89
«7» تعریف ابعاد جدید در  «هدایت» به «صراط مستقیم» ۴۹1
«8» چرخه‌ای تکاملی در «هدایت»، «تبعیت» و «هدایت بیشتر» درخصوص «صراط مستقیم» 494
فصل نهم
سابقۀ «صراط مستقیم»،  غیب آسمانها و زمین 497
«1» آشنایی حضرت آدم، ملائکه و شیطان با گروه ممتازی از فرزندان آدم ۵۰1
«2» روز عرضۀ «صراط مستقیم» و نه روز آفرینشِ این «صراط» 504
«3» عدم امکان شناخت «صراط مستقیم» توسط بندگان حتی به صورت اجمالی 511
«4» بخشی از غیب آسمانها و زمین بودنِ «صراط مستقیم» قبل از عرضۀ الهی 512
«5» سازگاریِ غیب بودنِ «صراط مستقیم» با هدایت ملائکه و سایر عالمیان 514
فصل دهم
آفرینش نوری «صراط مستقیم» 529
«1» «صراط مستقیم»، قرارداد نیست 533
«2» «صراط مستقیم»، صراطی که تبعیت از آن باید برای تمام عالمیان ممکن  باشد 536
«3» لباس بشری بر تن «صراط مستقیم» 537
«4» هدایت بندگان به سوی نور 538
«5» «صراط مستقیم» نور است و تبعیت از نور هم ممکن 541
«6» نگاهی به «صراط مستقیم» از دو جنبۀ مختلف 544
«7» «صراط مستقیم» نوری که قبل از «عالمیان» خلق شده است 544
فصل یازدهم
ویژگیهایی از «صراط مستقیم» بر پایۀ عصمت «صراط مستقیم» 547
«1» «صراط مستقیم»، معصوم است 550
«2» «صراط مستقیم» و دلالت عدم دسترسی شیطان به «مخلَصان» 553
فصل دوازدهم
«صراط مستقیم»، «ولیِّ مؤمنان» و «مولای همگان» است 561
«1» جامعۀ الهی، اجتماعی یگانه است 565
«2» جامعه‌ای با محوریت «ولیِّ مؤمنان» و محوریت «صراط مستقیم» 567
«3» مروری بر محوریت یگانۀ تنها اجتماع الهی 568
«4» ولایت «صراط مستقیم» بر مؤمنان و دلالتهای آن 569
«5» «صراط مستقیم»، «مولای همگان» است 579
الف: خدا هم «ولیِّ مؤمنان» و هم «مولای حقیقی» مؤمنان و کافران است ۵۸0
ب: کاربردِ واژۀ «مولی» برای رسول خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله  و نیز برای امیر مؤمنان سَلامُ الله عَلیه 584
ج: «ولیِّ مؤمنان»، «مولای حقیقی» کافران نیز هست 586
د: «مولی» بودنِ «صراط مستقیم» برای همگان 587
فصل سیزدهم
تحلیلی از حدیث «صراط مستقیم» 589
مقطع اول: «أَنَــا «صِرَاطُ اللهِ الْمُسْتَقِیمُ» الَّذِی أَمَرَكُمْ بِاتَّبَاعِهِ». 593
«1» رسول رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  «صراط مستقیم» است 593
الف: کتاب خدا جلَ جَلاله ، «صراط مستقیم» و پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله 593
«1» آفرینش نوری «صراط مستقیم» و پیامبر خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله 593
«2» تبعیت از «صراط مستقیم» وتبعیت از پیامبر خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله 604
«3» خلقت همانند «صراط مستقیم» و پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  و ادامۀ حیاتی یکسان 610
«4» پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  و  «صراط مستقیم»، محورِ تنها اجتماع الهی 611
«5» تعبیر از «بعثت رسول خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله » به: «آمدن هدایت» 615
مقطع دوم: «ثُمَّ « عَــــلِیٌّ » مِنْ بَعْدِی» 616
«1» امیر مؤمنان سَلامُ الله عَلیه  «صراط مستقیم» است 616
الف: برهانهایی که به «صراط مستقیم» بودن امیر ابرار سَلامُ الله عَلیه  اختصاص دارد 617
«1» امیر مؤمنان سَلامُ الله عَلیه  «صراط خداوند» در «امّ الکتاب» 617
«2» «صراط مستقیم»، «صراط علی سَلامُ الله عَلیه » است 638
«3» شاهدی از جنس پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  که «صراط مستقیم» است 649
«4» امیر مؤمنان سَلامُ الله عَلیه  «صراط مستقیم» در «آیۀ اولو الامر» 663
ب: برهانی از خطبۀ مبارکۀ پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  در «غدیر خم» 667
«1» «حدیث مولی بودنِ امیر ابرار  سَلامُ الله عَلیه » 667
«2» توالی «صراط مستقیم» بودنِ امیر ابرار و پیامبر رحمت؟سهما؟، رتبی است نه زمانی 670
مقطع سوم: «ثُمَّ وُلْدِی مِنْ صُلْبِهِ» 674
«امامان هدایت»، «صراط مستقیم» هستند 674
الف: خلقت نوری خاندان عصمت و طهارت سَلامُ الله عَلیهم 675
«1» نمایاندن این خاندان در روز سجدۀ ملائکه بر آدم 675
«2» خلقت نوریِ نعمت داده شدگان در «سورۀ حمد» 677
«3» خلقتِ نوری ، یکسان و انحصاریِ این خاندان و «صراط مستقیم» 678
«4» چند روایت در خصوص خلقت نوری این خاندان سَلامُ الله عَلیهم 680
ب: «أهل البیت» همان «صراط مستقیم» هستند ۶۸3
«1» نگاهی به «آیۀ تطهیر» و تعبیر  «أهل البیت» 683
«2» «مطهَّرون» چه کسانی هستند 688
«3» درک حلاوت یک روایت در معرفی «أهل البیت» 698
«4» فقط ساکنان « بیت فاطمه و علی؟سهما؟»، «صراط مستقیم» هستند 700
ج: مباهله کنندگان، «صراط مستقیم» هستند 703
«1» معرفی کوتاهی در بارۀ «مباهله» 703
«2» شناخت مباهله کنندگان و ویژگی برجستۀ آنان بر اساس «آیۀ مباهله» 706
«3» نگاهی به روایتهای «مباهله» 709
«4» مباهله کنندگان ، «صادقان» و «صادقان»، «صراط مستقیم» هستند 712
د: محوریت یگانۀ تنها جامعۀ الهی، «صراط مستقیم» است 716
«1» محوریت یگانۀ  تنها جامعۀ الهی و عنوانهای مختلف آن 716
«2» امامانِ نور ، «صراط مستقیم» هستند 717
مقطع چهارم: «أَئِمَّةٌ یَهْدُونَ إِلَی الْحَقَّ وَبِهِ یَــعْدِلُونَ». 718
«اهل البیت»، خاندانی که به حق هدایت می‌کنند و به عدالت ، حکومت 718
الف: «امتی» که به حق «هدایت» می‌کند 720
«1» در هر زمان حتماً یک امام هست که به حق هدایت می‌کند 720
«2» هیچ زمانی از وجود یکی از خاندان عصمت و طهارت خالی نیست 727
«3» نیاز به امام هدایت در هر زمانی با وجود پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  و وجود هدایت او 728
ب: «امام هدایت»، با «جعل الهی»، «امام هدایت» است 732
«1» «مناصب الهی» با «اذن» و با «جعل الهی» است 732
«2» خاندان عصمت و طهارت با «اذن» و با «جعل الهی» امامان هدایتند 736
ج: هدایت امامان به «حق» و به سوی «حق» است 737
«1» مروری بر دو تعبیرِ هدایت به سوی «حق» و هدایت به «حق» 737
«2» خاندان عصمت و طهارت به «حق»، به سوی «حق» هدایت می‌کنند 744
د: امامان هدایت به «حق» حکم و حکومت می‌کنند 745
«1» عدالت در حکم و عدالت در حکومت 745
«2» روزگار پایانی، روزگار آخرین امام هدایت و امت هدایتگر 750
«3» حکومت عدالت در زمان آخرین فرد از خاندان عصمت و طهارت 755
الف: به کار رفتن تعبیر «بعثت» برای آن حضرت و قطعی بودن آن

 

761
ب: حضرت «مهدی عَجل الله تَعالی فَرجَه الشَریف » را خداوند جلَ جَلاله  مبعوث می‌کند 762
ج: ولادت آن حضرت در آن روزگار نیست، بعثت او در آن روزگار است 763
د: حضرت «مهدی عَجل الله تَعالی فَرجَه الشَریف »  از «اهل البیت عَلیهم السَلام » است 764
ه: حضرت «مهدی عَجل الله تَعالی فَرجَه الشَریف » از اولاد حضرت فاطمۀ زهرا سَلامُ الله عَلیها  است 764
و:  نام حضرت «مهدی عَجل الله تَعالی فَرجَه الشَریف » نام مبارک خاتم پیامبران صَلی اللهُ عَلیه و آله  است 765
ز: حضرت «مهدی عَجل الله تَعالی فَرجَه الشَریف »  جهان را از عدل و داد پر می‌کند 767
فصل چهاردهم
نگاهی گذرا به ادامۀ حدیثِ «صراط مستقیم»: ثُمّ قَرَأَ: (( اݗلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبَّ اݗلْعَالَمِینَ… )) ۷75
مقطع اول: اختصاص «سورۀ مبارکۀ فاتحة الکتاب» به «اهل البیت عَلیهم السَلام » 778
«1» سوره‌ای در شأن «صراط مستقیم» 778
الف: مروری بر «سورۀ مبارکۀ فاتحة الکتاب» 780
«1» بحثی در خصوص گزارش این فرمایش از پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله 780
«2» آموزش، اقرار و میثاقِ توحید و نبوت و معاد، در «سورۀ حمد» 793
ب: انحصار این سوره به خاندان عصمت و طهارت عَلیهم السَلام 797
«1» ارتباط این سوره با «اهل البیت عَلیهم السَلام » 797
«2» اختصاص  نزول تمام «سورۀ حمد» به تمام «اهل البیت عَلیهم السَلام » 804
مقطع دوم: «ولی الله»، «حزب الله» و «غلبۀ حزب الله» 810
الف: «حزب الله»، «حزب ولیِّ مؤمنان» و پذیرندگان «ولایت ولیِّ مؤمنان» 810
ب: روزگار پایانی، روزگار حکومت کامل خاندان عصمت و طهارت سَلامُ الله عَلیهم 814
فصل پانزدهم
پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله ، پیامبر «تمام عالمیان» 817
«1» منطق کتاب خدا جلَ جَلاله  در بعثت عام پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله 820
«2» بعثت منحصر به فرد رسول خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله  بر «تمام عالمیان» 821
«3» دایرۀ رسالت پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  «تمام عالمیان» است 829
«4» هیچ پیامبر دیگری این گونه نیست 831
«5» پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  پیامبر همۀ «عالمیان» از اولین تا آخرین 834
فصل شانزدهم
«صراط مستقیم»، صراطی که بر پیامبران مبعوث و بر آنان «شهید» است ۸37
«1»  ایمان تمام پیامبران به پیامبر خاتم صَلی اللهُ عَلیه و آله  و نصرت آنان برای آن حضرت 839
«2» پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله ، پیامبر تمام پیامبران خدا 842
«3» همۀ پیامبران باید پاسخگوی پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  باشند 847
«4» پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  بر «تمام عالمیان»، «شاهد» است ۸۵2
«5» پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله ، بر «تمام عالمیان» و از جمله، بر تمام پیامبران «شهید» است 861
«6» انتساب تمام این ویژگیها به «صراط مستقیم» است 863
فصل هفدهم
پیامبران همگی از شیعیان «صراط مستقیم» هستند 865
«1» منطق کتاب خدا جلَ جَلاله  در معرّفی شیعه و ولیِّ شیعیان 868
«2» معرّفی حضرت ابراهیم عَلیه السَلام  به عنوان شیعۀ فردی دیگر 879
«3» حضرت ابراهیم عَلیه السَلام  از شیعیان پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله 885
«4» حضرت ابراهیم عَلیه السَلام  باید شیعۀ خاتم پیامبران صَلی اللهُ عَلیه و آله  باشد 889
«5» حضرت ابراهیم عَلیه السَلام  شیعۀ «صراط مستقیم» است ۸91
فصل هجدهم
هدایت به «صراط مستقیم» یا حکومت بر «صراط مستقیم» و  یا خودِ «صراط مستقیم» 893
«1» لباسهای بشری و نورانی بر تن پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله 897
«2» برخورد پیامبران از جنبۀ بشری 899
«3» هدایت شدن پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  به «صراط مستقیم» 901
«4» پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  تنها و تنها باید از وحی تبعیت کند 904
«5» ویژگی نطق خاتم پیامبران صَلی اللهُ عَلیه و آله 907
«6» «تمام عالمیان» باید فقط و فقط از «صراط مستقیم» تبعیت کنند 908
«7» تبعیت از «صراط مستقیم» و تکلیڡِݐ الهیِ پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله 910
«8» پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  با لباس بشری ، پیامبر رحمت با لباس نورانی و وحیانی ۹12
«9» روش تمام پیامبران: حفظ تمام التزامهای لباس بشری و لباس وحیانی ۹15
فصل نوزدهم
استجابت دعای((ٱهْدِنَا ٱلصَّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِیمَ )) توسط خدای جهانیان جلَ جَلاله  و پیامبر خدای جهانیان صَلی اللهُ عَلیه و آله 929
«1» درخواست هدایت به «صراط مستقیم» توسط مؤمنان 932
«2» رابطۀ عمل رسول خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله  با عملی که خدا جلَ جَلاله  انجام می‌دهد ۹35
«3» هدایت  بی واسطۀ برگزیدگان و هدایت با واسطۀ سایر بندگان ۹45
«4» هدایت به «صراط مستقیم» توسط خدا جلَ جَلاله  و پیامبر خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله 947
«5» انتساب هدایت به پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله 949
فصل بیستم
اتصال علم و قدرت «صراط مستقیم» به علم و قدرت خدای جهانیان جلَ جَلاله   951
«1» ویژگیهای عظیم «امام الهی» 953
«2» ارتباط بدون گسستِ علم و قدرتِ «حبل الله» با علم و قدرت خداوندی ۹55
«3» ارادۀ خدا جلَ جَلاله  و ارادۀ «حبل الله» 962
«4» «علم الکتاب»، «مطهَّرون» و «حبل الله» 964
«5» تعریف «مطهَّرون» در «آیۀ تطهیر» 968
فصل بیست و یکم
«صراط مستقیم»، «خلیفة الله» در زمین 971
«1» روزی که خداوند جلَ جَلاله  بر زمین خلیفه قرار داد 974
«2» «خلیفة الله» در زمان اعلان الهی، «خلیفة الله» بود 975
«3» تمام فرزندان آدم، خلیفۀ خدا نبودند 978
«4» مخلَصان حاضر در روز آزمون ملائکه، خلیفۀ خدا جلَ جَلاله  در روی زمین 983
فصل بیست و دوم
«صراط مستقیم»، «ید الله» است 987
«1» «صراط مستقیم»، «عضد خداوند جلَ جَلاله » در آفرینش ۹91
«2» نشان دادن ملکوت خدا جلَ جَلاله  و به دست داشتن ملکوت او 1005
«3» آفرینش درتسخیر «ید الله» 1009
«4» هر که به «صراط مستقیم» نزدیکتر است 1017
فصل بیست و سوم
«صراط مستقیم»، «نصر الله» است 1021
«1» مروری بر ترکیب «نصر الله» 1024
«2» «نصر الله»، اضافه‌ای اسمی و یا اضافه‌ای فعلی است 1026
«3» نصرت کردن به وسیلۀ «نصر الله» ۱۰27
«4» قاعده‌ای فراگیر برای نصرت بخشیِ خدا جلَ جَلاله 1035
«5» گامی برای شناخت «نصر الله» ۱۰37
«6» «نصر الله» امیر مؤمنان است 1045
فصل بیست و چهارم
«صراط مستقیم»، «رحمة الله» و «مَثَل اعلای خدای جهانیان جلَ جَلاله » 1051
«1» پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله ، «رحمة الله الواسعة» است 1054
«2» دلالتهای دو صفت «رحمان» و «رحیم» در «بسمله» و در «سورۀ حمد» 1061
«3» دلالتهای «رحمة للعالمین»، همان دلالتهای «رحمان» و «رحیم» در «بسمله» 1077
«4» «رحمت خدای رحمان جلَ جَلاله » و «رحمت رحمة للعالمین صَلی اللهُ عَلیه و آله » ۱۰79
«5» اعطای خدا جلَ جَلاله  و پیامبر خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله  و فضل آنان یکی است 1081
«6» پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  هم «رؤوف» است ، هم «رحیم» است 1087
«7» وجود «مثل اعلی» برای خدای جهانیان جلَ جَلاله 1092
«8» «مثل اعلای خدا جلَ جَلاله »، مَثَلی یگانه در تمام آسمانها و زمین 1095
«9» پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  «مثل اعلای خداوند جلَ جَلاله » در آسمانها و زمین 1100
«10» «صراط مستقیم»، «مثل اعلای خداوند جلَ جَلاله » 1102
فهارس
فهرست آیات 1107
 فهرست منابع 1177

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید کتاب اینجا کلیک نمایید .