فهرست کتاب ” اهل البیت عَلیهم السَلام  “

صفحۀ
 مقدمه مؤسسۀ پژوهش و مطالعات عاشورا  15
 هلال ماه غدیر  25
 پیشگفتار  31
 « 1 »  نگاهی به تعبیر «اهل البیت»  43
 فصل اوّل
 آیۀ تطهیر 9 5
 فصل دوم
 بررسی اجزای آیۀ تطهیر  69
 «1»  إنّما  71
 «2»  یُریدُ  84
 «3»  الله  91
 «4»  لِـ…  92
 «5»  یُذْهِب  104
 «6»  عنکم  105
 «7»  الرّجس  110
 «8»  أهل  120
 «9»  البیت  130
 «10»  وَ… 9 13
 «11»  یُطهَّـرَکم 9 13
 «12»  تطهیرًا  162
 فصل سوم
 حذف و اضافه در آیۀ تطهیر  165
فصل چهارم
 بررسی چند ترکیب در آیۀ تطهیر  175
 «1»  ترکیب «لِیُذْهِبَ عنکمُ الرَّجسَ» در کنار «یُطَهَّرَکم تطهیرًا»  177
 «2»  اختصاص در ترکیب «أهْلَ الْبیْتِ»  181
 «3»  تأکید، تکرار، انحصار، اختصاص، شمول و پیوستگی در ترکیب آیۀ تطهیر  187
 فصل پنجم
 تحلیلی از آیۀ تطهیر 93 1
 «علم» و «عصمت» دو دلالتِ قطعی «آیۀ تطهیر» است  198
 «الف»  ارادۀ خدا برای عصمت «اهل البیت عَلیه السَلام » همیشگی است  199
 «ب»  «اذهاب رجس» از «اهل البیت» تکوینی است و از راه اعطا انجام می‌شود  205
 «ج»  امتیاز «عصمت اهل البیت عَلیهم السَلام » بر عصمت سایر معصومان، تطهیرِ پیوستۀ آنان است  209
 «د»  خدا علم را که بخشی از طهارت است، پیوسته و از راه‌های گوناگون به «اهل البیت عَلیهم السَلام » عطا می‌کند  210
 فصل ششم
 مطهَّرون را باید شناخت  221
 فصل هفتم
 مطهَّرون چه کسانی هستند  231
 «1»  «بیت» به پیامبر خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله  نسبت ندارد بلکه پیامبر خدا به «البیت» نسبت دارد  236
 «2»  درک حلاوت یک روایت در معرفی «اهل البیت عَلیه السَلام »  243
 فصل هشتم
 زنان پیامبر و آیۀ تطهیر  247
 «1»  «سیاق» چیست  250
 دلایل عدم حضور زنان پیامبر در مدلول آیۀ تطهیر
 «الف»  عدم کارآیی سیاق  252
 «1»  شأن نزولهای آیۀ تطهیر  252
 «2»  تغییر خطاب آیه، دلیلی بر تغییر سیاق  253
 «3»  تغییر ضمایر آیه  256
 «4»  تغییر لغت و تعبیر آیه  257
 «5»  روایتهای صادر شده از پیامبر خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله  در مورد «آیۀ تطهیر»  258
 «6»  آیۀ تطهیر، در سیاق بحث تزکیۀ زنان پیامبر خدا صَلی اللهُ عَلیه و آله  نیست  259
 «7»  کارآیی سیاق یعنی عدم کارآیی سیاق  260
 «7ـ الف»  کارآیی سیاق یعنی ارادۀ آیۀ تطهیر، تکوینی است و این خودش به معنی عدم کارآیی سیاق است  261
 « 7ـ ب»  کارآیی سیاق یعنی حصر و اختصاص قطعًا در «آیۀ تطهیر» وجود دارد و این خودش به معنی عدم کارآیی سیاق است  268
 «8»  کارآیی سیاق یعنی تبدیل مفهوم رجس 9 26
 «9»  کارآیی سیاق یعنی رجس حتی به مفهوم شرک و کفر هم نمی‌تواند باشد  270
 «10»  کارآیی سیاق یعنی رجس به گفتار و اندیشه راه ندارد  272
 «11»  کارآیی سیاق یعنی رجس به مفهـوم لعنت و عـذاب نیز نمی‌تواند باشد  274
 «12»  کارآیی سیاق یعنی پاک کردن و شستشوی اصل گناه امکان دارد  277
 «13»  کارآیی سیاق یعنی فقط آلودگیِ افرادی باید پاک شود که از گناه اجتناب نمی‌کنند  278
 «14»  کارآیی سیاق یعنی بی مفهوم بودن آیات دیگری که در سیاق همین آیه است  279
 «15»   کارآیی سیاق یعنی خداوند خودش آلودگی گناه زنان پیامبرش صَلی اللهُ عَلیه و آله  را پاک می‌کند و نیازی به اقدام آنان نیست. 281
 «16»  کارآیی سیاق یعنی اعطای حقّ وِتو به زنان پیامبر در احکام شخصی  283
 «17»  کارآیی سیاق یعنی تعبیر (( وَیُطَهَّرَکُمْ تَطْهِیرًا )) زاید است  285
 «18»  کارآیی سیاق یعنی در آیۀ تطهیر باید نشانه‌های اختصاص و انحصار را از کار انداخت  286
 «19»  کارآیی سیاق یعنی تبدیل دل‌بخواهِ جملات فعلیۀ آیه به جملات اسمیه  287
 «20»  کارآیی سیاق یعنی برای حفظ حرمت چند زن می‌توان به همۀ مقدسات عالَم جسارت کرد  287
 دلایل عدم حضور زنان پیامبر در مدلول آیۀ تطهیر
 «ب»  دلالت قطعی ترکیب «اهل البیت»  288
 «21»  با جانشین کردن «اهل النّبی» به جای «اهل البیت»، خود پیامبر صَلی اللهُ عَلیه و آله  از مدلول «آیۀ تطهیر» خارج می‌شود  289
 «22»  جانشین کردن «اهل النّبی» به جای «اهل البیت» با چیره ساختن ارادۀ پیامبر بر ارادۀ خدا برابر است  291
 «23»  جانشین کردن «اهل النّبی» به جای «اهل البیت» یعنی خدا جاهل است  293
 «24»  حکم دلالت کلمۀ «بیت» بر زنان پیامبر صَلی اللهُ عَلیه و آله  همان حکم دلالت کلمۀ «اهل» بر زنان پیامبر است 93 2
 «25»  جایگزین کردن «أهل بیتِ النّبی» به جای «أهل البیت» در آیۀ تطهیر، یعنی به خدا آموزش سخن دادن  295
 «26»  اگر مقصود از «اهل البیت» همان «اهل بیت النّبی» و مقصود از «بیت النّبی»، «بیوت زنان پیامبر» باشد، مشکلات عدم حضور پیامبر صَلی اللهُ عَلیه و آله  در «آیۀ تطهیر» تکرار می‌شود 98 2
 «27»  اگر «اهل البیت» همان «اهل بیت النّبی» باشد و اگر زنان پیامبر نیز از «اهل بیت النّبی» باشند باید حکم کرد که لازم نیست «اهل البیت» برای همیشه «اهل البیت» باقی بمانند  298
 «28»  اگر «اهل البیت» = «اهل بیت النّبی» و اگر زنان پیامبر نیز از «اهل بیت النّبی» باشند، باید پذیرفت فضیلت از آنِ «بیت» است نه از آنِ «اهل»  300
 «29»  اگر «اهل البیت» = «اهل بیت النّبی» و اگر زنان پیامبر نیز از «اهل بیت النّبی» باشند، بـاید بـرای همیشه مفهـوم «اهلیت» را از «اهل» جدا کرد  300
 «30»  اگر مقصود از «اهل البیت»، «آل البیت» نیز باشد زنان پیامبر صَلی اللهُ عَلیه و آله  در «آیۀ تطهیر» جایی ندارند  305
 دلایل عدم حضور زنان پیامبر صَلی اللهُ عَلیه و آله  در مدلول آیۀ تطهیر
 «ج»  ناکارآمدی روش ترکیبیِ سیاق و بحث در اهل البیت  306
 «31»  جایگزین کردن «اهل بیت النّبی» به جای «اهل البیت» با حمایت سیاق، یعنی بی مفهوم ساختن «آیۀ تطهیر»  306
 فصل نهم
 چند نکته  309
 « »  «اهل البیت» الگوهای بی نقص الهی هستند  311
 « »  تبعیت و اطاعت از «مطهَّرون» بر همۀ مؤمنان متّقی واجب است  315
 بررسی سه واژۀ اطاعت، تبعیت و معیت
 «الف»  اطاعت  315
 «ب»  تبعیت  318
 «ج»  معیت  321
 « »  «اهل البیت» دارای مسؤولیت الهی و حقّ ولایتند  328
 « »  شرط اذهاب رجس، آلودگی به رجس نیست 9 32
 « »  راه دست یابی به علم الهی تنها «اهل البیت» است  335
 « »  «اهل البیت» برگزیدگان خدایند  343
 « »  آیۀ تطهیر، تعریف راه هدایت است  346
 « »  اذهاب رجس و تطهیرِ آیۀ تطهیر تا ابد جاری است  347
 فصل دهم
 جایگاه حضرت صدّیقۀ کبری سَلامُ الله عَلیه در آیۀ تطهیر  349
 « »  شناخت «اهل البیت» از راه حضرت زهرای مرضیّه سَلامُ الله عَلیه  351
 « »  وجوب اطاعت از زهرای مرضیّه سَلامُ الله عَلیه در زمان پیامبر اکرم صَلی اللهُ عَلیه و آله  352
 « »  حضرت زهرای مطهَّره «سیّدة نساء العالمین» است  353
 « »  حضرت صدّیقۀ مطهَّره رمز بقای «اهل البیت» 9 36
 فهارس
 «1»  فهرست آیات  371
 «2»  فهرست منابع  399

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید کتاب اینجا کلیک نمایید .