فهرست کتاب ” و این میثاق خداست “

صفحه
خطبۀ پیامبر رحمت صَلی اللهُ عَلیه و آله  در «غدیر خم» 15
مقدمه 87
فصل اول
«أَشْهَدُ أنَّ عَلِیًّا أمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَوَلِیُّ اللهِ» ، سومین شهادت اذان 97
«1» بهترین ذکر برای «شهادت ثالثه» 100
«2» وجوبِ «شهادت ثالثه» 101
فصل دوم
فرمان به ادای شهادت ثالثه درحجّة الوداع و پس از آن و عملی ساختنِ این فرمان در همان سفر 103
«1» نگاهی به واژۀ «تبلیغ» 106
«2» نگاهی به واژۀ «شاهد» 110
«3» نگاهی به واژۀ «غایب» 124
«4» رسالتی که «شاهدان» باید آن را به «غایبان»، «تبلیغ» کنند 126
«5» «ادای قطعیِ شهادت به ولایت امیر مؤمنان سَلامُ الله عَلیه » در «حجّة الوداع» 129
«6» انطباق نتایج این بررسی و نتایج بررسیِ تحلیلی «آیۀ تبلیغ» 132
«7» بهترین زمان برای انجام وظیفۀ این «تبلیغ» 134
فصل سوم
«آیۀ میثاق غدیر» و «ادای شهـادت ثالثه» به عنوان بخشی از «واقعۀ غدیر» 135
«1» مروری بر  «آیۀ میٖثاق غدیر» 141
«2» مقطعِ اوّل : (( وَاݗذْكُرُوا نِعْمَةَ اݗللهِ عَلَیْكُمْ )) 142
«1» مخاطبان آیه 142
«2» ویژگیهای «ذکر » 142
«3» ویژگیهای نعمت 145
الف: یک نعمت، نعمتی ویژه و برای همیشه، نه نعمتهایی بی شمار 145
ب: نعمتی فقط برای مؤمنان 146
ج: نعمتی در دایرۀ اعتقادات، نه در دایرۀ احکام 146
د: نعمتی همیشگی و همگانی 147
ه: نعمت برای مؤمنانی که این نعمت را «ذکر» می‌‌کنند 148
و: نعمتی که جریانِ آن ، به «ذکر کردنِ» آن وابسته است 148
ز: وجوبِ شکرِ این نعمت 150
ح:  مروری بر ویژگیهای این نعمت 151
«3» مقطعِ دوم : (( مِیثَاقَهُ اݗلَّـذِی وَاثَقَكُمْ بِهِ )) 153
«1» میثاق 153
«2» ذکر میثاق 154
«3» ویژگیهای این میثاق 155
الف: میثاقی بی مانند 155
ب: میثاقی که اخذ نشده و بلکه مواثقه شده است 156
ج: میثاقی با اقدام الهی 156
د: میثاقی همیشگی و همگانی 157
ه: گناه نقض این میثاق 159
و: مروری بر ویژگیهای این میثاق 162
«4» مقطعِ سوم : (( إِذْ قُـلْتُمْ سَمِعْنَا ‏وَأَطَعْنَا )) 163
«1» اقرار رسمی و همگانیِ مؤمنان 163
«2» اقرار  ،  عملی در کنار میثاق 167
«3» همزمانیِ اعطای نعمت و مواثقۀ میثاق با اقرار 170
«4» «ادای شهادت», پس از این «اقرار» 171
«5» ویژگیهای این اقرار 172
«5» مقطعِ چهارم : (( اݗتَّــقُوا اݗللهَ إِنَّ اݗللهَ ‏عَلِیمٌ بِذَاتِ اݗلصُّدُورِ )) 173
«1» هشدارِ مقطعِ پایانیِ آیه 173
«2» حرکتِ منافقان 174
«3» غافلگیر شدنِ منافقان 176
«4» فاصلۀ واقعه تا نزول آیه 177
«5» تصمیمهای خطرناک منافقان 180
«6» جدّی بودنِ این خطر 181
«7» خطری در ایام یأس کافران 182
«8»  عدم حضور کافران در محیط نزول این آیات 184
«9»  خبری برای دو آگاهی: مؤمنان از خطر ، مناڡݐقان از قدرت 186
«10»  مروری بر نتیجه‌ها 187
«6» بررسی نتیجه‌ها و تحلیل آیه در یک نگاه 188
«7» «شهادت ثالثه» و «آیۀ میثاق غدیر» 194
«8» ادای شهادت ثالثه به عنوان بخشی از واقعۀ غدیر خُم 195
فصل چهارم
فرمان به «ادای شهادت ثالثه» ، همیشه و در هر اذان، در «آیۀ میثاق غدیر» 203
«1» فرمان خُدا به ذکر کردن و «ذکر زبانی» 205
«2» عمومیت و اجرای استمراری فرمانِ «اذکروا»  و نیز «ذکر زبانی» 206
«3» وابستگی «ذکر زبانی» به الفاطِݐ «ذکر» 209
«4» وضعیت ذکرِ نعمت و میثاق در کتاب خدا 212
«5» نعمت و میثاقی که باید ذکر شود 217
«6» نتایجِ حاصل از این بحثها 217
فصل پنجم
(( اݗهْدِنَا اݗلصَّرَاطَ اݗلْمُسْتَقِیـمَ ))، یعنی : ادای شهادت ثالثه در هر نماز 225
«1» مروری گذرا بر سورۀ مبارکۀ حمد 228
«2» «آموزش» ، «اقرار» ، «میثاق» و «شهادت» برای  توحید و نبوت و معاد ، در «سورۀ حمد» 232
«3» دلالتهای دیگری از نوعِ اقرار ، میثاق و شهادت در سورۀ حمد 243
«1» تنها یک صراط به نام «الصّراط الْمُستقیـم» 243
«2» معرّفیِ  «الصّراط المستقیم» از راهِ نعمت 246
«3» معرّفیِ تنها نعمت خدا از راه نعمت داده شدگان و صراط آنان 247
«4» اعطای نعمت به دو گروه، یکی پس از دیگری 251
«5» «صراط الله» ، «صراطِ نعمت داده شدگان» 253
«6» «صراط الله» ، خودِ «نعمت داده شدگان» هستـند 255
«7» مرضات خداوند ، مرضات نعمت داده شدگان است 262
«8» اجٮݦݦݦݨݑماݣݣعی با ݣݣݣݣݣمحورݣݣݣݣىݫݫݫݫݫݫݭݭݭݔتِݡ (( اݗلَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ )) 263
«9» نعمت داده شدگان، اولیای مؤمنان 269
«10» دلالتهای طلب هدایت به «الصراط المستقیم» در این مقطع از سوره 270
«4» «اقرار» ، «میثاق» و «شهادت» برای ولایت نعمت داده شدگان ، در «سورۀ حمد» 274
«5» امیر مؤمنان حضرت «علی بن ابی طالبعَلیهما السَلام »، یکی از «نعمت داده شدگان» 276
«6» (( اݗهْدِنَا اݗلصَّرَاطَ اݗلْمُسْتَقِیمَ… )) یعنی «أشْهَدُ أنَّ عَلِیًّا وَلِیُّ اللهِ» 283
«7» تبلیغ ولایت مولی امیر مؤمنان سَلامُ الله عَلیه  توسط شاهدان در هر نماز 286
«8» انطباق این نتایج بر نتایج آیۀ دیگری از کتاب خدا 287
فصل ششم
امتناع از ادای این شهادت و یا مانع شدن از آن 289
فهارس
فهرست آیات 299
 فهرست منابع 313

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید کتاب اینجا کلیک نمایید