فهرست کتاب “ انا انزلناه فی لیله القدر “

صفحه
با یاد آن بزرگی که از دست رفت و آن عزیزی که پر کشید 25
مقدمه 33
«1» قدر، نقطۀ عطفی در نگرش به ولایت 35
مروری بر آیات قدر کتاب خدا 45
«1» ارتباط آیات قدر با مباحث امامت و ولایت 48
«2» ابعاد بحث در آیات قدر 54
«3» گره خوردن سرنوشتها با این آیات 56
«4» نکاتی چند در آیات قدر که فهم آنها به دقت بیشتری وابسته است 57
«5» پایه‌ای برای اخذ در روش اخذ و تألیف این کتاب 59
کلمهها و ترکیبهای سورۀ قدر 67
«1» بسم 69
«2» الله 73
«3» ٱلرّحمان 74
«4» ٱلرّحیم 80
«5» إنّا 84
«6» أنزلناه 84
«7» فی 109
«8» لیلة 114
«9» ٱلقدر 114
«10» و… 119
«11» ما 120
«12» أدراك 121
«13» خیر 129
«14» من 132
«15» ألف 133
«16» شهرٍ 137
«17» تنزّل 138
«18» ٱلملائکة 141
«19» ٱلرّوح 146
«20» بإذن 150
«21» ربهم 161
«22» من کل أمرٍ 166
«23» سلامٌ 169
«24» حتی مطلع ٱلفجر 177
تحلیلی از آیات آغازین سورۀ مبارکۀ دخان 181
«1» >بسم ٱلله ٱلرّحمان ٱلرّحیم> 184
«2» <حم> 184
«3» <وٱلکتاب ٱلمبین> 191
الف: پژوهشی در خصوص کتاب مبین 199
ب: گامی برای شناخت این کتاب مبین 203
ج: پیامبر رحمت مالک غیب عالم 209
د: قرآن عربی بخش تنزیل یافته‌ای از کتاب مبین 213
«4» >إنّا أنـزلـناه فی لیلةٍ مباركةٍ إنّا كنّا منذرین< 218
«5» <فیها یفرق كلّ أمرٍ حكیم< 228
الف: انجام فرقان و تدبیر و تقسیم تمام امر توسط بندگان خدا 253
«6» <أمرا من عندنا إنّا كنّا مرسلین< 259
«7» <رحمة من ربـك إنّه هو ٱلسّمیع ‏ٱلعلیم<. 269
<بسم ٱلله ٱلرّحمان ٱلرّحیم> 271
«1» مروری بر جایگاه «باء» در ترکیب بسم الله 274
«2» پژوهشی در خصوص متعلّق «بسم» در <بسم ٱلله ٱلرّحمان ٱلرّحیم> 277
«3» اسم الله غیر از الله است 279
«4» تسمیه در سورۀ حمد 285
«5» تسمیه در سورۀ مبارکۀ کوثر 288
«6» تسمیه در سورۀ قدر 291
«7» تسمیه در سورۀ‌ دخان 295
زمین، انسان، ملائکه، نظم و نظام آفرینش و خلیفة الله 299
«1» روی نیاز تمام عالمیان به زمین 302
«2» زمین و جایگاه زمین در آفرینش 308
«3» ملائکه و خلقت انسان 312
«4» ترتیب آفرینش و بحث شهید بودن بر آفرینش 316
«5» ملائکه کارگزاران تدبیر و تقدیر و فرقان در تمام عالم 317
«6» نظامی یکپارچه 329
«7» استثنایی وجود ندارد 331
«8» برهان نظم 333
«9» نظم عالم به دنبال نظم لیلة القدر 335
«10» ملائکه، انسان و خلیفة الله 341
ملائکه، خلیفة الله و جایگاه این دو در آفرینش 345
«1» چند ویژگی از ویژگیهای ملائکه؛ ملائکه‌ای که خلیفة الله نشدند 349
«2» ثبت قرآنی مذاکرۀ خدا جل جلاله و ملائکه در خصوص خلیفة الله 352
«3» معرّفی خلیفة الله در روز آزمون ملائکه 354
«4» خلیفة الله حتما از جنس ملائکه نیست و تمام انسانها نیز خلیفة الله نیستند 357
«5» خلیفة الله واقعا خلیفة الله است 361
«6» دلالت عنوان خلیفة الله فی الأرض 364
«7» جای خلیفة الله در زمین است 377
«8» نزول خلیفة الله به زمین 378
«9» آشنایی ملائکه با خلیفة الله و سجدۀ آنان به خلیفة الله فی الأرض 379
«10» ارتباط ملائکه و روح با خلیفة الله در زمین 381
«11» نزول ملائکه و روح به زمین و به نزد خلیفة الله 383
«12» تنزل ملائکه با روح امر خدا به حضور خلیفة الله 385
<إذا قضی ٱلله ورسوله أمرا> 395
«1» قضای خدا 398
«2» قضای خدا در تشریع 403
«3» قضای خدا و رسول خدا 406
«4» مقایسه‌ای میان آیات قضاء خدا و رسول خدا 410
«5» قضای خلیفة الله 417
<وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا…> 421
«1» وحی هماره به خاتم پیامبران 425
«2» وحی در قاب قوسین و وحی در همیشۀ زندگانی پیامبر رحمت 427
«3» وحی کردن روحی از امر خداوند توسط خود خدا 430
«4» عدم اختصاص هدایت به هدایت ایمانی 439
«5» وحی روحی عظیم از تمام امر خدا، ابزاری برای هدایت به صراط مستقیم 447
«6» <ما كنت تدرى ما ٱلكتاب ولا ٱلإیمان> 451
«7» تنها یک صراط مستقیم برای تمام عالمیان 455
«8» جایگاه هدایت در تدبیر و تقدیر آفرینش 458
«9» وحیی از امر خدا، ابزاری برای تدبیر و تقدیر آفرینش 461
«10» وحی علم الکتاب و علم الایمان در اسراء پیامبر و قبل از اسراء او 463
خلیفة الله، نازل شدۀ یگانۀ لیلة القدر 465
«1» مروری بر تعبیر أنزلناه در کتاب خدا جل جلاله 468
«2» نازل شدۀ یگانۀ لیلة القدر، قرآن و یا غیر قرآن؟ 470
«3» نازل شده‌های الهی 481
«4» نزولهای احتمالی و بلکه قطعى دیگر 490
«5» نور و هدایت، وجه مشترک تمام نازل شده‌های الهی 492
«6» نزول اسم الله در لیلة القدر 496
عظمت لیلة القدر و اولین لیلة القدر آفرینش 501
«1» اختصاص شب قدر به زمین 504
«2» آفرینش لیلة القدر 507
«3» لیلة القدر و نازل شدۀ یگانۀ لیلة القدر 508
«4» اولین لیلة القدر آفرینش 511
تحلیلی از سورۀ مبارکۀ قدر 515
«1» بخش اول: <إنّا أنزلناه فی لیلة ٱلقدر> 518
الف: مروری بر نزول قرآن در لیلة القدر 519
ب: نزول اسم الله و خلیفة الله 528
ج: نزول خلیفة الله در شب 531
د: در لیلة القدر و یا در بارۀ لیلة القدر 534
«2» بخش دوم: <وما أدراك ما لیلة ٱلقدر> 535
الف: آشنایی پیامبر رحمت و سایر بندگان خدا با لیلة القدر 536
«3» بخش سوم: <لیلة ٱلقدر خیر من ألف شهرٍ> 540
الف: اعلام نتیجۀ مقایسه به صورت آیه‌ای از قرآن 542
ب: خیر و شر برای زمان و مکان 545
ج: کدامین لیلة القدر؟ 547
«4» بخش چهارم: <تنـزّل ٱلملائكة وٱلرّوح فیها بإذن ربهم من كل أمرٍ> 550
الف: ماموریت ملائکه و روح در تنزّل شبهای قدر 554
ب: تشرف تمام ملائکه و روح به حضور خاتم پیامبران 557
ج: خلیفة الله در لیلة القدر 559
د: برخی از ویژگیهای فارقان 563
«5» بخش پنجم: <سلامٌ هی حتی مطلع ٱلفجر> 566
الف: سلام، رحمت، برکت و پاداش 569
ب: بهره‌وری از سلام بودن لیلة القدر 574
ج: سلام بودن لیلة القدر برای خلیفة الله 580
د: لیلة القدر و مطلع الفجر 582
صورتی قرآنی از آسمانها و زمین و امر آسمانها و زمین 587
«1» سال، ماه و روز، واحدهای اندازه گیری زمان در تمام آفرینش 590
«2» نظامی ثابت در تمام عالم، نظامی با عنوان الاسلام 594
«3» لیلة القدر آغاز سال در تمام آفرینش 599
«4» نظام زمانی بهشت 602
«5» تدبیر و تقدیر و فرقان بهشت و دوزخ توسط خلیفة الله 607
«6» خلیفة الله قسیم النار است 612
«7» حکومت خلیفة الله بر زمان و بر امر زمان 615
«8» حکومت خلیفة الله بر مکان و بر امر مکان 619
«9» ابعاد عالم 623
«10» گسترش آسمانها و بسط دیگری در زمان 631
«11» انبساط زمان در لیلة القدر 632
«12» زمان و مکان برای خلیفة الله سلام است 634
جایگاه فرقان و قرآن در سورۀ قدر 637
«1» رسالت و مسؤولیتهای پیامبر رحمت و اعطای خداوند به او 644
«2» وحی قرآن و وحی غیر قرآن 648
«3» نزول ذکر برای تبیین قرآن 652
«4» قرآن حکیم و فرقان در قرآن 653
«5» وحی یعنی حروف مقطعه به صورت آیه آیه 657
«6» نزول یا نزولهای دفعی قرآن فقط در لیلة القدر 661
«7» فاصلۀ میان قرآن اعجمی و قرآن عربی 664
«8» تفاوت میان قرآن دفعی و قرآن تدریجی، تفاوت محکم و مفصّل 666
«9» تبیین و تفصیل آیات توسط پیامبر خدا 667
«10» نزول و اعطای فرقان برای فرقان تمام امر حکیم 673
«11» مروری کوتاه بر رویدادهای شب قدر 676
تنزل ملائکه و روح، روشی منحصر به فرد برای تقدیر تمام امر حکیم 679
«1» مروری بر نزول سالانه و همگانی ملائکه 682
«2» اختیار و عدم اختیار ملائکه 684
«3» وجود هوی و نیز میل به تکامل در میان ملائکه 690
«4» نزول ملائکه، نزولی از روی محبت و علاقه و تحت فرمان 691
«5» مروری بر راه‌های ارتباط کلامی ملائکه با خدا 694
«6» آموزش الهی برای ملائکه 697
«7» نزول ملائکه به حضور خلیفة الله، نزول جاهل به نزد عالم 698
«8» تنزّل ملائکه و روح به زمین، راهی منحصر به فرد 700
«9» راه منحصر به فردی که سراسر رحمت است 703
«10» جریان این روش از باب عجز و ناتوانی نیست 707
جعل رحمت و عذاب به دست پیامبر رحمت 709
«1» صفت رحمت و عذاب 712
«2» جعل رحمت و عذاب 716
«3» ترکیب تمام امور عالم از رحمت و عذاب 721
«4» جعل لعنت خدا، بخشی از جعل عذاب خدا 723
«5» جاری ساختن و جعل عذاب به دست بندگانی از خدا که ممتازند 728
«6» جعل رحمت به دست خاتم پیامبران 739
«7» جعل عذاب به دست خاتم پیامبران 741
«8» فرقانی حقیقی و نه تشریفاتی 747
جایگاه پیامبر رحمت در سورۀ ‌قدر 751
«1» نازل شده‌های لیلة القدر و پیامبر رحمت 754
«2» قدر لیلة القدر و پیامبر رحمت 755
«3» تنزل ملائکه و روح، فرقان فارقان و فارقان 758
الف: پیامبر رحمت و فارقان شب قدر 762
ب: پیامبر رحمت و عنوان خلیفة الله و شب قدر 771
ج: پیامبر رحمت و قضای شب قدر 775
د: پیامبر رحمت و تقسیم رحمت و عذاب در شب قدر 780
«4» سلام بودن لیلة القدر برای پیامبر رحمتصلی الله علیه و آله 781
فصل هفدهم
جایگاه خاندان  پیامبر رحمت سلام الله علیهم در سورۀ‌قدر 785
«1» مجموعه‌ای که پیامبر خدا یکی از آنان است 787
«2» مدبرات و مقسّماتی از جنس خاتم پیامبران 790
«3» همه در حکم یک نفر 792
«4» فارقان و «آیۀ مباهله» 794
الف: مروری بر مباهله و بر آیۀ مباهله 794
ب: معرفی نامۀ الهی تا همیشۀ دنیا 798
ج: حکم مباهله برای یهودیان نیز هست 802
د: معرّفی از راه دعوت برای حضور 805
«5»  آنان که عذاب و رحمت عالم به دستشان است 811
الف: اختصاص ضمیر فنجعل به پیامبر و به خاندان او 811
«6» فارقان و «آیۀ تطهیر» 816
الف: معرفی نامه‌ای برای معرّفی یک خاندان مثالی 816
«7» معرفی نامۀ «آیۀ مباهله» و «آیۀ تطهیر» 821
الف: خانواده‌ای که همه در حکم یک نفرند 821
ب: خانواده‌ای یگانه و منحصر به فرد، در تمام عالم 827
«8» زبان «سورۀ مبارکۀ قدر» در بارۀ «اهل البیت» 832
الف: جایگاه اهل البیت در سورۀ مبارکۀ قدر 832
<ذی قوّةٍ عند ذی ٱلعرش مكین * مطاعٍ ثمّ أمین> 835
«1» <ذی قوّةٍ عند ذی ٱلعرش مكین> 839
«2» <مطاعٍ ثم أمین> 843
«3» مفهوم تنزّل تمام ملائکه و روح و تشرف آنان به حضور خلیفة الله 851
«4» استوای بر عالم، لازمۀ تقدیر و تدبیر و فرقان تمام امر حکیم 855
«5» تأیید و تأکیدی بر بحث فارقان و سورۀ قدر 858
 علمی حاضر ، قدرتی بی انتها، برای فرقان تمام امر حکیم و برای هدایت به صراط مستقیم 863
«1» رقم خوردن گذشته و آینده با قلم تقدیر خلیفة الله 867
«2» علمی حاضر، قدرتی بی انتها 868
«3» محدود نبودن علم و حکمت و قدرت فارقان، به فرقان شب قدر 874
«4» علم الکتاب و علم الإیمان و عالمان این دو علم 879
«5» هدایت به صراط مستقیم، مسؤولیت همیشگی فارقان 884
فارقان، بازوان خدای حکیم قدیر در همیشۀ  آفرینش 887
«1» خلق حیات و ممات 892
«2» خالقانی که در آفرینش خلق ممات میکنند 893
«3» خالقانی که خود خدا آنان را خالق می‌خواند 895
«4» خالقانی که در آفرینش، خلق حیات میکنند 902
«5» خالقانی که بازوان خدا در آفرینش هستند 907
«6» فارقان عضد خدا در امر و خلق و در توسعۀ آفرینش 910
شرف ملائکه و روح و نیز شرف شیعیان در تشرف به حضور خلیفة الله 915
«1» تسبیح و تقدیس و صلوات ملائکه 918
«2» صلوات و سلام همیشۀ ملائکه بر خلیفة الله 922
«3» ذکر صلوات ملائکه 926
«4» سلام و صلوات، نه صلواتی بی سلام 932
«5» صلواتٌ هی و سلامٌ هی 933
«6» الحاق روح به ملائکه در عمل صلوات و سلام 934
«7» سالی یک سلام و یک صلوات از راه نزدیک و رو در رو 936
«8» السلام علیک یا خلیفة الله فی أرضه 938
«9» تشرف ارواح پیامبران و مؤمنان به همراه ملائکه و روح، تنها سالی یک بار 939
«10» شرف شیعیان در تشرّف شبهای قدر و غیر قدر به حضور خلیفة الله 943
رابطۀ تعریف متقابل میان سورۀ قدر و آیۀ اولو الامر 949
«1» یک اطاعت و نه سه اطاعت 952
«2» فرمان اطاعت از اولو الامر، فرمان زایدی نیست 954
«3» اولو الامر یعنی اولو کدام امر؟ 957
«4» اولو الامر یعنی چه نسبتی با تمام امر 961
«4» دلالتهای وجود اولو الامر در زمین 962
الف: تمام امر به دست خداست 962
ب: تمام امر و تدبیر تمام امر به دست پیامبر خدا 966
ج: تمام امر و تدبیر تمام امر به دست اولو الامر 970
«5» اثر گذاری آیۀ اولو الامر در فهم سورۀ قدر 971
«6» اثر گذاری سورۀ قدر در فهم آیۀ اولو الامر 975
همافزایی تعریفی میان آیات قدر و آیات ولایت و امامت 977
«1» مروری بر همافزایی تعریفی میان این آیات 979
«2» سورۀ قدر و آیۀ ولایت 981
«3» همافزایی تعریفی آیۀ تطهیر و صادقان و آیات قدر 990
«4» همافزایی تعریفی آیات اسرائی سورۀ تکویر و آیات قدر 992
«5» همافزایی تعریفی آیات اسرائی سورۀ نجم و آیات قدر 998
«6» همافزایی تعریفی آیۀ اعتصام و آیات قدر 1000
هم افزایی تعریفی میان سورۀ قدر و کوثر 1005
«1» آیینه‌ای بنام سورۀ کوثر برای سورۀ قدر 1008
الف: مروری بر سورۀ کوثر 1008
ب: نگاهی به واژۀ کوثر 1010
ج: کوثر، بی نهایتی که همواره در افزایش است 1015
د: اعطای کوثر به کوثر 1016
ه: اشاره به یک کوثر مشخص 1017
و: معرفی کوثر توسط آیات سورۀ کوثر 1019
ز: اعطای کوثر به رحمة للعالمین 1020
ح: اضافۀ کوثر به جان رحمة للعالمین 1022
ط: ثبتهای روایی این واقعیت 1024
ی: ویژگیهای مشترک کوثرها 1026
«2» آیینه‌ای بنام سورۀ قدر برای سورۀ کوثر 1031
الف: تابشی از سورۀ قدر به سوی سورۀ کوثر 1031
«3» هم افزایی تعریفی سورۀ قدر برای سورۀ کوثر 1034
«4» هم افزایی تعریفی سورۀ کوثر برای سورۀ قدر 1036
الله نور السّماوات والأرض 1039
«1» مروری بر تعبیر: <ٱلله نور ٱلسّماوات وٱلأرض> 1042
«2» مروری بر تعبیر: <مثل نوره كمشكاةٍ فیها مصباحٌ ٱلمصباح فى زجاجةٍ> 1054
«3» مروری بر تعبیر: <ٱلزّجاجة كأنّها كوكبٌ درىٌّ یوقد من شجرةٍ مباركةٍ زیتونةٍ لا شرقیةٍ ولا غربیةٍ> 1060
«4» مروری بر تعبیر: <یكاد زیتها یضىء ولو لم تمسسه نارٌ> 1066
«5» مروری بر تعبیر: <نورٌ على نورٍ> 1068
«6» مروری بر تعبیر: <یهدى ٱلله لنوره من یشاء> 1071
«8» مروری بر تعبیر: <ویضرب ٱلله ٱلأمثال للنّاس وٱلله بكل شىءٍ علیم> 1074
«9» گامی برای شناخت اجمالی نور الله 1075
«10» خلقت نوری عالین، پیامبر رحمت و خاندان مطهّر او 1080
«11» درک حلاوت روایاتی چند در این باب 1082
«12» همافزایی تعریفی آیۀ نور برای سورۀ قدر 1085
«13» هم افزایی تعریفی سورۀ قدر برای آیۀ نور 1089
سلام بر لیلة القدر تا مطلع الفجر 1091
«1» گامی برای شناخت مصداقی لیلة القدر 1093
«2» امتداد لیلة القدر 1098
«3» گامی برای شناخت اجمالی مطلع الفجر 1100
«4» طلوع مطلع الفجر 1101
«5» <وأشرقت ٱلأرض بنور ربها> 1103
فهرست آیات 1115
 فهرست منابع 1187

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید کتاب انا انزلناه فی لیله القدر  اینجا کلیک نمایید .