همیاری - با صادقان

دوست عزیز سلام . برای همیاری و مساعدت در احیای امر امیر مؤمنان علیه السلام و حل برخی از مشکلات شیعیان آن حضرت بستر های زیر به حضورتان معرفی می‌شود. ...حتی مبالغ بسیارکوچک هم ... می تواند در این مسیرگره گشا باشد.

مبلغ پرداختی
شماره عملیات